Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend): Lied 528

 

Aansteken van de Paaskaars:  

We steken de Paaskaars aan als teken van licht en verbondenheid.          Aanvangslied (staande):           Lied 912: 1, 2, 5 en 6

 

Groet:

Voorganger:                        In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                          die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                       die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                          en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 286

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 968: 2 en 5

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Psalm 139: 1 – 18

Zingen:                                    Lied 139: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Matteüs 6: 1 – 8 en 16 – 21

Zingen:                                    Lied 139: 8 en 14

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 1005

Gebeden

Slotlied (staande):                   Lied 835

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3

Amen, amen, amen!  Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!