Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Bert van der Klis

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 528

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):          Lied 288

Groet

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Zingen:                                    Lied 713: 1, 2 en 5

yrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 412: 1, 2 en 3

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Psalm 147: 1 – 11

Zingen:                          Lied 680: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:              Matteüs 6 : 24 – 34

Zingen:                          Lied 680: 4 en 5

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 422

 

Gebeden

Slotlied (staande):                   Lied 418

Zegen       als amen zingen we: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!  Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!