Voorganger: Ds. H. Veltman uit Almelo,

m.m.v. Stadskanaalster Mannenkoor, o.l.v. Harold Kooij,

de organist is Ronald Knol.

Liturgie

Oogstdienst

Het koor zingt                  Ik ben een koningskind

                                               en

                                               More love to Thee

Welkom en mededelingen

Psalm 8: 1 – 5

1       HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –

machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2       Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,

maar in de mond van kindren doet Gij klinken

uw machtig heil, zo maakt G’uw vijand stil

en doet uw haters buigen voor uw wil.

3       Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4       Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,

Gij doet hem heersen over zee en land,

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

5       Al wat er land of water heeft tot woning,

het moet de mens erkennen als zijn koning:

vogels en wild en al ’t geduldig vee

en wat er wemelt in de wijde zee.

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Psalm 8: 6

6       HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.

Heer, onze God, hoe vol van majesteit

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Dankgebed voor de oogst van ons werk.

Voorganger:      Wij danken U, God,

Voor de oogst van het land

voor de vrucht van ons werk,

voor de kracht van Uw Zegen.

Gemeente:         U hebt door Uw Woord

ons sterk gemaakt

de oogst laten rijpen

en de aarde geboden alle vruchten voort te brengen tot vreugde en voedsel voor mensen en dieren.

Voorganger:      U kroont het jaar met uw goede gaven,

waar Uw voeten gaan, is er overvloed,

de velden en de steppen bloeien,

over de heuvels weerklinkt de jubel,

op de weiden grazen kudden,

de dalen tooien zich met graan.

Zij zingen en juichen elkaar toe.

Gemeente:         Wij loven U, God, hier om

en om alle weldaden, ons gegeven,

want voor ons tooit U de schepping

met velerlei vrucht.

Voorganger:      Ja, wij loven U, God

en prijzen Uw grote Naam

Gemeente          Amen

Het koor zingt:          Vrijheid

                                      en

                                      Een toekomst van Hoop

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing                Deuteronomium 24: 15 – 16

Het koor zingt:           Peace like a river

                                      en

                                      I will praise Him

 Lezing:               Matteus 20: 1 – 16

 Zingen               Lied 991: 1, 2, 6 en 7

 1       De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

2       God moge ons behoeden,

wij zien elkander aan,

de broeder kent de broeder

als een die voor moet gaan.

6       Zo hoog zijn Gods gedachten,

zij gaan de tijden door,

wie voor was blijft ten achter,

wie achterbleef gaat voor.

7       Veracht dan niet de kleinen

en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.

Overdenking

Orgelspel

Zingen               Lied 823: 1, 2, 4 en 5

1       Gij hebt, o Vader van het leven,

de aarde aan de mens gegeven,

het land, de zee is zijn domein.

Gij hebt hem aan het woord doen komen

om tussen werklijkheid en dromen

getuige van uw Geest te zijn.

2       Uw wijsheid en uw welbehagen

bepalen ’s mensen levensdagen

en wijzen hem zijn woonplaats aan.

Hij is ten prooi aan duizend vrezen,

toch mag hij vrij en veilig wezen

en heersen over het bestaan.

4       Door een geheimenis omsloten,

door alle dingen uitgestoten,

gaat hij op alle dingen in.

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,

zijn rustloos zoeken en verdwalen

een onuitsprekelijke zin.

5       O God, wij bouwen als ontheemden,

wij wonen en wij blijven vreemden,

bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons, o Koning der getijden,

een woning in de stad bereiden

waar Gij het fundament van legt.

Danken en bidden

Inzameling van de gaven

Het Koor zingt           Geloofd zij onze God

Zending en Zegen

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

Het koor zingt:                   Amen