Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 505

Welkom

 

Aansteken van de Adventskaarsen

 

Aanvangslied (staande): Lied 438: 1 en 2

 

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 442

 

Kyrië-gebed

Zingen:                          Lied 447

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Jesaja 45: 1 – 13

Zingen:                          Lied 72: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Lucas 1: 5 – 25

Zingen:                          Lied 158a: 1 en 2

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 439

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):          Lied 444

 

Zegen

Zingen:                          3 x Amen.