Dienst en viering van bezinning en stilte.

Meer nieuws hierover via de <Laaatste Nieuws> pagina, op deze kerkwebsite.

 

Liturgie voor de Taizé viering

 

Informatie ter inleiding:

Taizé Viering
Sinds een aantal maanden denken we er over na om een Taizé viering te organiseren in onze Dorpskerk. Na een positief gesprek met ds. den Braanker zoeken we mensen die ons willen helpen deze Taizé viering te organiseren. De bedoeling is dit 1-2 per jaar te gaan doen op een zondagavond van 19.00 uur -20.00 uur.
Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar vnl. zingen, een korte meditatie en korte gebeden.
Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.
Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld. Iedereen is welkom om mee te doen.
NB De kerk wordt als volgt ingericht: stoelen worden opgesteld in een halve cirkel, een liturgische tafel met icoon en waxinelichtjes en kaarslicht en eventueel bloemschikking.


Muzikale medewerking wordt verleend door:
Greetje Pos – dwarsfluit

 

Woord van Welkom

Gebed van toenadering ( we blijven zitten)

V: Ons begin is in de Ene, scheppende liefde voor alles wat leeft

A: houd ons vast in uw trouw

V: Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, de woorden die nog schuil gaan in mijn mond, mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:

A: hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

V: Gij ziet mij vanaf de moederschoot, mij aan het licht roept in het morgenrood, mij gekend, bemind van meet af aan:

A: hoe ontzagwekkend is voor mij uw Naam.

V: Waar ik ook ga, ik ben niet ver van u, Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu, als adem die mij sterkt en voort doet gaan:

A: wie ben ik als Gij mij niet roept bij Naam?

V: Licht in het donker verdrijft en de wereld verlicht.
Troost die onze troosteloosheid omarmt.
Geest die ons mensen bewoont en beweegt

A: Met trouw en liefde zijt Gij ons nabij
Hier en nu, morgen en altijd. Amen

We luisteren naar:

muziek van J Berthier

Vertaling: Het is goed om bij de Heer te schuilen en op hem te hopen.

Gedicht:

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
Je vuist naar de hemel heffen,
De tranen laten komen en zeggen:
Het is zeker dat ik zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, te klein, te lief, onaardig,
Omdat ik lelijk, eerlijk, direct, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar, arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen
Heel voorzichtig omhoog duwt,
Je op de wang kust en fluistert
Het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.
(Babs Gons)

We zingen Lied 695 ( lied wordt 2x met dwarsfluit voorgespeeld)

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Wij bidden:
Geef ons dat wij durven leven dat er toekomst kan bestaan

Dat wij dromen verder geven dat er wegen opengaan

Dwars door grenzen en patronen boven feiten en verstand

boven al het doodgewone uit naar een nieuw toekomstland.

Wij zingen of luisteren “het lied van het licht”
Liedboek 598 2 x fluit, 3x met fluitbegeleiding zingen, 2x fluit
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Tijdens het zingen komen we naar voren om ons eigen lichtje aan te steken aan de wake kaars, dat ontstoken is aan de paaskaars en geven het een plaats op de tafel

muziek : J Berthier Kom heilige Geest ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde

We gaan zo mogelijk staan voor de lezing

Hebreeën 13: 1,2, en 3
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommige zonder het te weten engelen ontvangen, Bekommer u om hen die gevangen zaten en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.
Openbaring 20: 3
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

V: Woord van de Heer
A: Wij danken God
(we gaan weer zitten)

STILTE: ongeveer 8 min

Luisteren naar: Bless the Lord my Soul (Taizé CD)

VOORBEDEN….
Bij elke bede, na de woorden: zo bidden wij……. antwoorden we met
Liedboek 301: f
Heer Ontferm U
Christus
ontferm
Heer ontferm U

Na de gebeden volgt een korte stilte voor persoonlijk stil gebed wat wordt afgesloten met:
Het Onze Vader

We zingen:
Liedboek 416
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Mediatieve Tekst
Ontsteekt uw geweten,
kijkt om u heen,
het lot dat wij delen,
laat niemand alleen.
(Jules Deelder)
We gaan zo mogelijk staan voor de zegenbede
Zegenbede

V: God van barmhartigheid,
U verlicht onze zielen,
met een onverwacht licht.
Daardoor ontdekken we,
dat er in iedereen,
ondanks het duister dat nog in ons woont,
het mysterie leeft,
Van Uw tegenwoordigheid.
Zegen ons in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen

Tijdens de viering wordt er geen collecte gehouden maar je gift is van harte welkom in de schaal bij de uitgang.

Na deze viering ben je van harte uitgenodigd om nog een kopje thee of koffie te drinken en even na te praten.