Voorg, Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1016

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied (staande): Lied 207

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Zingen:                          Lied 63: 1 en 3

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 713: 1, 2 en 5

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Psalm 107: 1 – 9

Zingen:                          Lied 103c: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:              Lucas 13: 22 – 35

Zingen:                          Lied 103c: 4 en 5

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 990

 

In Memoriam

Zingen:                          Lied 121: 1 en 4

 

Gebeden

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):          Lied 969

 

Zegen

Zingen:                          Amen (3x).