Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Voorganger: Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

Orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande):           Lied 207

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 906: 5 en 6

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 303

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Marcus 6: 1 – 6a

Zingen:                                    Lied 531: 1 en 2

2e Schriftlezing:                       Marcus 6: 6b – 13

Zingen:                                    Lied 531: 3

Preek

Orgelspel

 

Zingen:                                    Lied 1005

 

Gebeden

 

Slotlied ( staande):                   Lied 753

 

Zegen

Zingen:                                    Amen (3x)

 

Orgelspel