Voorg. Ds Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Orgelspel

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 712

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 87

Groet:

Voorganger:                   In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 362: 1 en 3

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 864: 1, 2 en 5

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              2 Koningen 5: 1 – 19

Zingen:                          Lied 319: 1, 2, 3 en 4

2e Schriftlezing:              Lucas 17: 11 – 19

Zingen:                          Lied 319: 5, 6 en 7

Preek

Orgelspel

 

Zingen:                          Lied 981

Gebeden

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):          Lied 418

Zegen

Zingen:                          Amen (3x).