Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 712

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 48: 1 en 3

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 647

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 654: 1, 5 en 6

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Psalm 130 en 131

Zingen:                          Lied 143: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Lucas 18: 9 – 14

Zingen:                          Lied 143: 8 en 9

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 991: 1, 6, 7 en 8

 

In Memoriam

Stilte

Zingen:                          Lied 139: 1 en 2

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

 

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande):          Lied 657

 

Zegen

Zingen:                          Amen (3x).