Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (zittend): Lied 664

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars


Aanvangslied (staande):           Lied 280: 1, 2, 3 en 4

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

Zingen:                                    Lied 68: 7 en 12

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 413

Gebed om de opening van het Woord

.        1e Schriftlezing:             Leviticus 19: 1 – 4 en 9 -18

Zingen:                                    Lied 314: 1

.        2e Schriftlezing:            Johannes 16: 12 – 33

Zingen:                                    Lied 314: 2 en 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 665

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 663

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 418: 4

God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.


*Na de dienst achter in de kerk:

Ontmoeting en verbinding met elkaar –  koffie en thee.