Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Gea Wolters

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 119a: 1 en 4

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):           Lied 287: 1, 2 en 5

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 103c: 1 en 2

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 103c: 3, 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                     Matteüs 9: 35 – 10: 5a

Zingen:                                    Lied 362: 1 en 2

2e Schriftlezing:                    Matteüs 10: 24 – 33

Zingen:                                    Lied 362: 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                                      Lied 835

In Memoriam

  • Stilte / Zingen:                           Lied 512: 6 en 7

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 823: 1, 4 en 5

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3