Voorganger: Ds F. de Boer-Knegt

Organist: Bert van der Klis

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand: Lied 119a: 1 en 4 (zittend)

  • VOORBEREIDING

 Welkom en mededelingen

Openingslied:   Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (Psalm 62: 1 en 2) (staande)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Vervolg openingslied:   Wees stil, mijn ziel (Psalm 62: 4)

Inleidende woorden

Smeekgebed

Zingen:   Laat ons nu vrolijk zingen (Lied 146a: 1, 2 en 3)

  • DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing:   Matteüs 7, 15-27

Zingen:   Een rijke schat van wijsheid (Lied 313: 1 t/m 5)

Overdenking

Orgelspel

Zingen:   U kennen, uit en tot U leven (Lied 653: 1, 5, 6 en 7)

  • DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbede      

Stil gebed en Onze Vader

Slotlied:   Heer, raak mij aan met uw adem (Lied 695: 1 t/m 5)

Uitzending en zegen