Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Viering Heilig Avondmaal


Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 119a: 1 en 4

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):           Lied 276

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 273: 1, 2 en 3

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 273: 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Deuteronomium 5: 1 – 22

Zingen:                                    Lied 320: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:                       Jakobus 2: 1 – 13

Zingen:                                    Lied 320: 4 en 5

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 975: 1 en 4

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:                             De Heer zij met u.

Gemeente:                              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:                             Heft uw harten omhoog.

Gemeente:                              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:                             Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:                              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed:                          Nr. 10 van het Dienstboek

Zingen:                                    Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:                          Nr. 10 van het Dienstboek

We bidden het Onze Vader

Vredegroet:

Voorganger:                             De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:                               En met uw geest.

Voorganger:                             Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de          –                                                  Heer met ons zijn.

Breken en delen

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 863: 1, 2, 3 en 4

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 755

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3