Zondag Trinitatis

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert van der Klis

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 119a: 1 en 4

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):          Lied 288

Groet:

Voorganger:                            In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 705: 1 en 2

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 705: 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Handelingen 2: 43 – 47

Zingen:                          Lied 969: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Jakobus 1: 1 – 18

Zingen:                          Lied 969: 3 en 4

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 413

Gebeden

Slotlied (staande):                   Lied 704

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3