Pinksterfeest – Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de kerk herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Geert Meendering.

Liturgie

Orgelspel

Welkom in deze Pinksterdienst,

door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 664

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):           Lied 672: 1, 2 en 7

Groet:

Voorganger:                        In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 688

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                             Lied 675

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Ezechiël 11: 17 – 20

Zingen:                                      Lied 680: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:                       Handelingen 2: 1 – 24

Zingen:                                    Lied 680: 4 en 5

Preek

Orgelspel

Zingen:                                      Lied 687

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 968: 1, 2 en 5

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!