Protocol Corona-maatregelen in onze Dorpskerk, aanpassing oktober 2020,

Klik, voor meer info,  op <Eredienst>  (blauw gedrukt) 

Voorg. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

Orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied:            Lied 221 (orgel)

 

(gemeente gaat staan)

Groet:

Voorganger:                In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                  die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                  en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Muziek:                      “Dierb’re Heer Jezus” CD nr. 4

1                                  Dierb’re Heer Jezus, Heerser aller schepselen, Godes en Maria’s Zoon!

                                    U wil ik minnen, U wil ik eren, onzer zielen vreugd’ en kroon.

2                                  Zie, alle schoonheid, aards en hemels beide is bij uwe glans slechts schijn;

                                    niets hier op aarde heeft zoveel waarde dan de dierb’re Jezus mijn.

3                                  Dierb’re Heer Jezus eeuwig onvolprezen, U zij de lof in eeuwigheid.

                                    Uit God geboor’ne bracht Gij in ‘t verloor’ne zielenrust en zaligheid.

 

Kyrië-gebed

Glorialied:                  Lied 103c: 1 en 5 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:          Leviticus 8: 1 – 13

Muziek:                      Lied 24: 1 en 2 (orgel)

2e Schriftlezing:          Openbaring van Johannes 1: 9 – 20

Muziek:                      Lied 24: 4 en 5 (orgel)

 

Preek

Orgelspel

Muziek:                      “Majesteit” CD nr. 5

                                    Majesteit, groot is zijn Majesteit, lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.

                                    Majesteit, God die de zijnen leidt. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn  heerschappij.                                          

                                    Dus verhoog, maak eeuwig groot, de naam van Jezus.

Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit, groot is zijn Majesteit, dwars door  de dood, werd Hij verhoogd, Jezus regeert!

 

Gebeden

 

Slotlied:                      Lied 968: 1, 4 en 5 (orgel)

Zegen

 

Orgelspel