Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):           Lied 304

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):                    Lied 100

Groet:

Voorganger:                                     In de Naam van de Vader en de Zoon

                                                         en de Heilige Geest.

                                                         Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                               die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                                     die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                               en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                             Lied 33: 7 en 8

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                                       Lied 413

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                      Ruth 2 : 1 – 18

Zingen:                                            Lied 806

2e Schriftlezing:                      Lucas 12 : 13 – 21

Zingen:                                            Lied 718

Preek

Orgelspel

Zingen:                                              Lied 912

Gebeden

Slotlied (staande):                             Lied 419

Zegen    als amen zingen we:         Lied 415: 3