Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend): Lied 880

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):          Lied 280: 1, 2, 3 en 4

 Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 280: 5, 6 en 7

 Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 89: 6 en 7

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:                  Matteüs 14 : 13 – 36

Zingen:                          Lied 836: 2, 3 en 4

 Preek

Orgelspel

Zingen:                                     Lied 871

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 968: 1, 2 en 5

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, Uw naam ter eer!