We mogen weer!

Er is weer dienst in onze Dorpskerk, na de Lockdown!

(meer informatie, <Laatste Nieuws> pagina, op deze site)

Voorg. : Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied:       Lied 216 (orgel)

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:            die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:            en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Muziek:                “Sanctus” (CD nr. 3)

                            Tekst: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus

                                      Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

                                      Plenisunt coeli et terra, Gloria tua. Hosanna in excelsis.

                            Vertaling: Heilig, heilig, heilig is de Here God, heilig is de God

                                      der hemelse heirscharen. Hemel en aarde zijn vol van uw glorie, Hosanna in de hoge!

Kyrië-gebed

Gloria-lied:           Lied 705 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:    Handelingen 2: 14 – 28

Muziek:                Lied 678: 1, 2, 3, 4 en 5 (orgel)

2e Schriftlezing:    Handelingen 2: 29 – 42

 

Muziek:                “Liefde” (CD nr. 13)

Tekst:

Liefde, liefde. maak mij met uw liefde, Vader, Vader, tot een kind van U. U bent geduldig met al uw kinderen, leidt ons Heer in uw  heerlijkheid.

Vrede, vrede, schenk ons Heer de vrede, Vader, Vader van uw heerlijk rijk. U bent de Gever van al het goede, voer ons Heer in                        uw vrederijk. Amen

 

Preek / Orgelspel

Muziek:                “Angel-voices ever singing” (CD nr. 16)

 

Gebeden

Slotlied:                Lied 704 (orgel)

Zegen / Orgelspel