We mogen weer!

Vanaf zondag 23 mei is er weer dienst in onze Dorpskerk!

  • Zondag 6 juni is er ook weer gelegenheid om tijdens een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en weer de verbinding te zoeken, die wij zolang gemist hebben! Uiteraard volgens RIVM-regels en zijn we voorzichtig met elkaar.

(meer informatie, <Laatste Nieuws> pagina, op deze site)

Voorg. : Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied:             Lied 68: 7 (orgel)

Groet:

Voorganger:                In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                    die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Muziek:                        “Er is een God die hoort”, CD nr. 7

 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart? Er is een God, er is een God.

Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart, er is een God die hoort.

Ga steeds naar Hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat.

Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord. Er is een God die hoort.

 

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal. Heer van het al, Heer van het al.

Hij droeg verneedring, smaad zonder tal. Heerser van ’t gans heelal.

Want onze Schepper, Koning der aard, heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.

Ga naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort. Hij is de God die hoort.

 

Van oost tot west, van zuid tot noord, mens zegt het voort, mens, zegt het voort,

wordt ’s Heren liefde alom gehoord, mensenkind zegt het voort.

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen.

Dat al uw hoop op Hem is gericht: Jezus is ’t eeuwig Licht!

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                  Lied 146c: 1 en 7 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                   Handelingen 28: 11 – 16 en 30 – 31

Muziek:                        Lied 686: 1

2e Schriftlezing:                   Romeinen 8: 14 – 26

Muziek:                        Lied 686: 2 en 3

 

Preek

Orgelspel

 

Muziek:                        “Gods regenboog”, CD nr. 16

 

Heer, soms kijk ik naar omhoog, zoekend naar uw regenboog,

’t teken dat Gij Noach gaf na de scheppings zwaarste straf.

Vader, met die boog hebt Gij beloofd, eeuw’ge trouw aan ieder die gelooft.

Ik weet als ik aan die kleuren denk, God regeert zijn Rijk.

Heer, wanneer er niets meer wil, word ik diep van binnen stil.

‘k Denk dan aan de regenboog in de wolken, hemelhoog.

Vader, met die boog vertelt U mij: wat er ook gebeurt, Ik ben er bij.

Ik weet als ik aan die kleuren denk, God verlaat mij niet.

Vader met die boog geeft U mij zicht, op een leven in uw eeuwig licht.

Ik weet als ik aan die kleuren denk, dit is Gods geschenk.

Om uw hemeltroon zo hoog, straalt een grote regenboog,

’t teken van genade groot, ook voor mij door Jezus’ dood.

 

In Memoriam

 

Gebeden

Slotlied:                       Lied 968: 1, 2 en 5 (orgel)

 

Zegen

 

Orgelspel