Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 664

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):          Lied 645: 1, 3, 4 en 6

Groet:

Voorganger:                              In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

   Gemeente:                            die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

   Gemeente:                            en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                   Lied 71: 1, 2 en 13

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 657: 1 en 4

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                   Psalm 80

Zingen:                                    Lied 316: 1 en 2

2e Schriftlezing:                   Johannes 15: 1 – 17

Zingen:                                    Lied 316: 3 en 4

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 422

.     In Memoriam

.     Zingen:                                    Lied 947

Gebeden

Slotlied (staande):                     Lied 970

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 425   ‘Vervuld van uw zegen‘