Thema: “ Hoop”

Muzikale medewerking wordt verleend door:

Greetje Pos            dwarsfluit

Bert van der Klis    solozang

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

 

 Liturgie

 Taizé Viering

 

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang.

De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar vnl. zingen, een korte meditatie en korte gebeden.

Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.

Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld. Iedereen is welkom om mee te doen.

 

Muziek bij binnenkomst zachte Taizé muziek  

 

De Paaskaars wordt aangestoken

 

V;             “Licht van Christus vuur mij aan”

Allen:       ”Wek met uw Geest in mij het leven”

 

Gedicht

Deze kaars,

met zijn licht,

geeft warmte,

is dynamisch,

in beweging!

 

Deze kaars,

staat symbool,

voor de duisternis,

die in het licht,

gezet wordt.

 

Deze kaars,

doet me denken,

aan de Hoop,

die voor ons li(ch)t!

 

Deze kaars,

staat symbool,

omdat er eens,

een einde komt,

aan de donkere tijd.

 

Deze kaars,

staat symbool,

voor Troost(er)!

 

We luisteren naar:

Tu sei sorgente viva 

Jij bent een levende bron,
Je bent vuur, je bent liefdadigheid.
Kom Heilige Geest,
Kom Heilige Geest ,

 

Gebed van toenadering ( we blijven zitten)

 

V:     Ons begin is in de Ene, scheppende liefde voor alles wat leeft

A:     houd ons vast in uw trouw

 

V:     Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, de woorden die nog schuil gaan in mijn mond, mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:

A:     hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

 

V:     Gij ziet mij vanaf de moederschoot, mij aan het licht roept in het morgenrood, mij gekend, bemind van meet af aan:

A:     hoe ontzagwekkend is voor mij uw Naam.

 

V:     Waar ik ook ga, ik ben niet ver van u, Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu, als adem die mij sterkt en voort doet gaan:

A:     wie ben ik als Gij mij niet roept bij Naam?

 

V:     Licht in het donker verdrijft en de wereld verlicht.

Troost die onze troosteloosheid omarmt.

Geest die ons mensen bewoont en beweegt

A:     Met trouw en liefde zijt Gij ons nabij

Hier en nu, morgen en altijd. Amen

 

Fluit + solo

Zingen Lied 117 d “Laudate Omnes Gentes”

(alle volken looft de Heer)

 

Dagtekst Taize

 

Muziek:   ’’I‘am sure I Shall see“

Vertaling
Ik weet zeker dat ik
de goedheid van de Heer zal zien
in het land der levenden.
Ja, ik zal zien
de goedheid van onze God zien,
houd stand, vertrouw op de Heer.

 

Lezing:

Fluitsolo

Psalm 121:1

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen

Van welke berg komt mijn hulp?

 

Fluitsolo:
Psalm 121:2

V: Van de Heer komt mijn hulp

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Fluitsolo:

Psalm 121: 3,4

V: Struikelen laat hij je niet:

Sluimeren doet je wachter niet.

 

Fluitsolo:

Psalm 121: 7,8

V: De Heer is je wachter,

De Heer, de schaduw aan je rechterzij.

 

Fluitsolo:

V: De heer zal over je waken

Hij waakt over je gaan en komen,

Van nu tot in eeuwigheid.

 

Fluit solo:

V:   Woord van de Heer

A:   Wij danken God

 

Muziek:   “With you o Lord” muziek fade out

 

Stilte

 

Muziek:   “With you o Lord” muziek fade in

 

Zingen
Lied 598   “Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur”

  • Als stil gebed, als voorbede mag/kun je een kaars aansteken

 

Kyriegebed

Fluit en daarna zingen

V; Heer,

Op deze avond

zijn wij bij elkaar gekomen,

om stil te staan bij de nood van deze wereld.

Wilt u Heer zijn met mensen die verdriet hebben,

een dierbare moeten missen

wilt u met hen zijn,

zo bidden en zingen wij…

 

V: Heer,

Het is donker om ons heen,

wij zijn verdrietig,

wilt u troost geven in deze onzekere tijd.

Wilt u vrede geven daar waar oorlog is, help ons om uw vrede aan elkaar door te geven,

zo bidden en zingen wij….

 

V:Heer,

Wij vragen u om vergeving van ons te kort als mens,

Wij weten dat u van ons houdt,

Ons omringt met uw zorg.

Wilt u naar ons luisteren als wij na dit gebed

Vol vertrouwen door mogen gaan met ons leven,

Zo lang het ons gegeven is.

zo bidden en zingen wij….

 

Muziek”:   “Bless the Lord my Soul

 

Er is nu tijd voor een persoonlijk stil gebed

V: Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de onrust in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

Tekst: Huub Oosterhuis,

 

Solozang met fluit:

Licht dat terug komt,

hoop die niet sterven wil,

vrede  die bij ons blijft.

 

Korte stilte

 

Muziek: Gezongen St.Patricksbede (uit de wereld is in Uw hand)

 

De Heer is bij u om u de weg te wijzen,

De Heer staat achter u.

De Heer is bij u, Hij sluit u in de armen.

De zegen Gods voor u.

 

De Heer is bij u om u weer op te vangen

Als u gevallen bent.

De Heer is bij u om u verdriet te troosten.

Gods zegen voor u voor de eeuwigheid.

 

De Heer omgeeft u en Hij zal u beschermen

Als er gevaren zijn.

De Heer is bij u en Hij zal u behoeden.

De zegen Gods voor u.

 

De Heer is bij u, Zijn oor zal voor u horen,

Zijn ogen zullen zien.

De Heer is bij u, Zijn Wijsheid zal u leiden.

Gods zegen voor de eeuwigheid.

 

De Heer is bij, Zijn woord zal voor u spreken,

U zult worden geleid.

De Heer is bij u, Zijn kracht zal u bewaren.

Gods zegen voor u voor de eeuwigheid.

 

 

We gaan zo mogelijk staan voor de gesproken zegenbede

Zegenbede

 

V:

De Heer omkleedt je, met vreugde en liefde

Want zijn zegen ligt op ons, vandaag, morgen, in eeuwigheid.

 

A:  Amen

 

Muziek bij het verlaten van de kerk.

  • Heb je behoefte om even te blijven, dan ben je van harte uitgenodigd  om nog even na te blijven  zitten of te praten