Een dienst van bezinning en herdenking, waarin wij de gemeenteleden herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Een kerkdienst waarin gevoelens en herinneringen een belangrijke rol spelen. Intens terugdenken aan en verdriet hebben over iemand die ons is ontvallen speelt een grote rol, maar ook dankbaarheid voor alles wat we in hem of haar hebben ontvangen aan liefde, hulp en trouw.

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

 • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
 • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 725

1      Gij boden rond Gods troon, die van uw aangezicht     

        de weerglans verder draagt op vleugels van het licht,

     draagt met uw stem ons mensenlied opdat het zingt

        alleen voor Hem!

2      O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan

        en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan,

        uw grote koor in ’t zoete licht van zijn gezicht

        zingt ons nu voor!

3      Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem

        hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem.

        Hef dan het hoofd en leef voorgoed haar tegemoet.

        God zij geloofd.

4      Ook ik zing voluit mee de glorie van zijn Naam;

        met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!

        Dat tot het eind, mijn leven lang, vol van gezang

        om Hem mag zijn!

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande): Lied 286

1      Waar de mensen dwalen in het donker,

draai je om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,

zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein:  Want het licht is sterker dan het donker

                en het daglicht overwint de nacht,

                zoek je weg niet langer in het duister,

                keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2      Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,

er is licht dat alles overwint.

Refrein

3      Steek een kaars aan tegen al het duister,

als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt

dat de vrede sterker is dan strijd.

Refrein

 

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering  (daarna gaat de gemeente zitten)

Zingen: Lied 910: 2 en 3

2      Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer,

        het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer.

        Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag

        en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag.

3      Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt,

        zal ook zijn kind^ren kleden, Hij kent ons lief en leed.

        Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand,

        die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.

       

Kyrië-gebed

Gloria-Lied: Lied 864: 1, 2 en 5

1      Laat ons de Heer lof zingen, juich al wie bij Hem hoort.

Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord.

Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood,

gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

2      God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd,

Hij heeft een eed gezworen aan elk die Hem vertrouwt:

dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal,

dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal.

5      Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat,

Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat.

Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd.

en schenke ons al ’t goede nu en in eeuwigheid.

 

Inleiding op het herdenken

 

Noemen van de namen:

 1. Op 23 november 2020 is in de leeftijd van 71 jaar overleden Johanna Geertruida Uineken – Kannegieter

 

 1. Op 25 november is in de leeftijd van 78 jaar overleden Gerrit Erich Antoon van Oort

 

 1. Op 23 december is in de leeftijd van 70 jaar overleden Arie Heykoop Veenendaal

 

 1. Op 4 januari is in de leeftijd van 93 jaar overleden Harmina Scholten – Meijerink

 

 1. Op 5 februari is in de leeftijd van 89 jaar overleden Harm Grooten

 

 1. Op 25 februari is in de leeftijd van 93 jaar overleden Klaasje Willempje Peters – Hulzebos

 

 1. Op 14 maart is in de leeftijd van 70 jaar overleden Berendina Antina Henderika Hazelaar – Oost

 

.     8. Op 25 maart is in de leeftijd van 77 jaar overleden Willem Cornelis van Eersel

 

Zingen: Lied 727: 1 en 2

1      Voor alle heiligen in de heerlijkheid

        die U beleden in hun aardse strijd,

        zij uw naam lof, o Jezus, t^allen tijd. Halleluja, halleluja.

2      Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;

        Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;

        Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.

        Halleluja, halleluja.

 

 1. Op 8 april is in de leeftijd van 93 jaar overleden Anne Hosdé Snijders

 

 1. Op 9 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden Berendina Velting – Doortjes

 

 1. Op 27 april is in de leeftijd van 90 jaar overleden Geert Velting

 

.   12. Op 2 mei is in de leeftijd van 83 jaar overleden Evertje Snijders – Smit

 

 1. Op 4 mei is in de leeftijd van 82 jaar overleden Ewald Harald Velthuis

 

 1. Op 21 mei is in de leeftijd van 76 jaar overleden Albert Smits

 

 1. Op 20 juni is in de leeftijd van 81 jaar overleden Aaltje Mulder – Meijer

 

 1. Op 29 juni is in de leeftijd van 93 jaar overleden Egbertha Voors – Blaauw

 

Zingen: Lied 727: 3 en 4

 

3      Maak al uw strijders in dit aards gevecht

        moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht

        tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.

        Halleluja, halleluja.

4      Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,

        toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,

        wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.

        Halleluja, halleluja.

 1. Op 7 juli is in de leeftijd van 92 jaar overleden Aaltje Gossen – Groothuis
 2. Op 18 augustus is in de leeftijd van 72 jaar overleden Joly Slot
 1. Op 1 september is in de leeftijd van 87 jaar overleden Rolina Vrielink – Kregmeier

 

 1. Op 6 september is in de leeftijd van 85 jaar overleden Gerrit Jan Aginus Assen

 

 1. Op 18 september is in de leeftijd van 82 jaar overleden Jan Lamberts

 

 1. Op 22 september is in de leeftijd van 65 jaar overleden Dirk Ziengs

 

 1. Op 30 september is in de leeftijd van 79 jaar overleden Johanna Oost – Eggens

 

 1. Op 21 oktober is in de leeftijd van 89 jaar overleden Egbert Vos

 

 1. Op 24 oktober is in de leeftijd van 85 jaar overleden Lambertus Kiers

 

Zingen: Lied 727: 7 en 10

7      Rood is de avond als het zonlicht daalt;

        ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,

        God die de moede strijders binnenhaalt.

        Halleluja, halleluja.

10    Van alle einders, van de verste kust

        zullen zij vinden vrede, feest en rust,

        U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest.

        Halleluja, halleluja.

 

 1. De laatste kaars, die wij aansteken, is voor allen die we vandaag persoonlijk willen gedenken

 

We gaan nu staan, nemen een moment van stilte in acht en zingen dan Lied 835

1     Jezus, ga ons voor deze wereld door,

       en U volgend op uw schreden, gaan wij moedig met U mede.

       Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

2     Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,

       sterk ons, Heer, om zonder klagen

       achter U ons kruis te dragen,

       waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

3     Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,

       moet het met de ander lijden,

.      Jezus, geeft ons kracht tot beide.

.      Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

4     In de woestenij, Heer, blijf ons nabij

       met uw troost en met uw zegen

       tot aan ’t eind van onze wegen.

       Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Timoteüs 1: 1 – 14

 

Zingen: Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,

o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen

Korte overdenking

 

Zingen: Lied 919

1      Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen,

        Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen.

        Ach, ons hart, is verward, leer het op uw lichte

        hoge rijk zich richten.

2      Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden,

        glinstrend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde,

        al hun glans dooft nochtans, dan is heel ons leven

        door de nacht omgeven.

3     God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen?

        Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen?

        Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren,

        of wij zijn verloren.

4      Christus, stille vaste ster, o Gij Licht der lichten,

        waarnaar wij van her en der onze schreden richten,

        geef ons moed; ’t is ons goed U te zien, Getrouwe,

        uw hoog rijk t’aanschouwen.

 

Gebeden

 

Slotlied: Lied 801: 1, 2, 3, 4 en 8

1      Door de nacht van strijd en zorgen

        schrijdt de stoet der pelgrims voort,

        vol verlangen naar de morgen,

        waar de hemel hen verhoort.

2      Lied’ren zingend vol vertrouwen

        tot zij in het eeuwig licht

        in elk ander mens aanschouwen

        ’t lichten van Gods aangezicht.

3      Door de nacht leidt ons ten leven

        licht dat weerklinkt overal,

        dat ons blinkend zal omgeven,

        als ons God ontvangen zal.

4      In ons hart is dit de luister,

        dit de liefde die ons leidt

        op de kruistocht door het duister

        naar de lichte eeuwigheid.

8      Die aan kruis en graf ontheven

        zullen zingen lof en prijs

        aan de Heer van dood en leven

        in zijn zalig paradijs.

 

Zegen

Zingen: Amen (3x)

 

Orgelspel