Aktie Kerkbalans 2015/2016

Met de maand december staat ook de actie Kerkbalans weer op de agenda. In de week 50 (van 7 t/m 12 december) wordt bij u de envelop gebracht met het toezeggingsformulier. Een week later (week 51) wordt deze weer gehaald. Hopelijk heeft u dan royaal toegezegd te zullen bijdragen in 2016. Het is dus niet de bedoeling dat u geld in de envelop stopt. Alleen aangeven hoeveel u wilt bijdragen en de manier van betalen.

Van het toegezegde bedrag van 2015 á € 71.234,79 is ruim 91% ontvangen. Dit betekent echter dat er nog ruim € 6.000 niet is ontvangen.

Nu is het jaar 2015 nog niet voorbij, dus diegene die nog niet aan hun eigen opgelegde verplichting hebben voldaan, verzoeken wij dit alsnog te doen. Wij, als kerkrentmeesters, maken aan de hand van de toegezegde gelden een plan voor onderhoud e.d. Als dan blijkt aan het einde van het jaar dat niet alle toegezegde gelden zijn binnengekomen hebben wij een verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dit is behoorlijk nadelig voor de kerkelijke gemeente van Dalen, omdat wij dan onze reserves moeten aanspreken om dit gat te dichten.

Uw kerkelijke bijdrage aan de actie Kerkbalans is voor een belangrijk deel fiscaal aftrekbaar. Kerkelijke bijdragen aan de Hervormde Gemeente te Dalen worden door de fiscus beschouwd als bijdragen aan een erkende kerkelijke instelling (ANBI) en zijn, onder bepaalde voorwaarden, gedeeltelijk of volledig fiscaal aftrekbaar. De manier waarop u bijdraagt bepaalt in hoge mate de mate van aftrekbaarheid voor de Inkomstenbelasting.

De overheid moedigt via de belastingwetgeving het schenken aan goede doelen aan. Naast de lagere erfbelasting bij nalatenschappen zijn er ook voordelen van schenkingen bij het leven. De mate van aftrekbaarheid van uw kerkelijke bijdrage voor de Inkomstenbelasting hangt sterk af van de wijze waarop u bijdraagt. Voor elke wijze van bijdragen geldt dat u, om in aanmerking te komen voor aftrek inkomstenbelasting, schriftelijk moet kunnen aantonen dat de betalingen verricht zijn.

Dus ook voor diegene die het belangrijk vindt dat onze Dorpskerk in Dalen in goede staat behouden blijft, maar dit niet perse via de actie Kerkbalans willen doen, is het mogelijk hieraan bij te dragen. Dit kan middels een gift op bankrekeningnummer NL94RABO0312608314.

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

Kerk Dalen

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.