Inhoudsopgave  Beleidsplan Hervormde Gemeente Dalen

 

 1. Preambule
 2. Geschiedenis van de kerk

– Dalen de Gemeente

 1. Rondom het vieren
 2.       Missie – Visie
 1.     Dienen

– Pastoraat

 1. De Ouderlingen
 2. De Diakenen
 3. De Kerkrentmeesters
 4. Activiteiten
 5. Actieplan 2015-2020

11.    Resumé

 

 1. Preambule (Inleiding)

“Leiding geven aan de gemeente”, dat is de taak van de kerkenraad. Dat is geen eenvoudige zaak, want er zit heel wat aan vast.

Kerkenraadswerk is – op dat van de predikant na- vrijwilligerswerk. Ook de predikant investeert heel wat “vrije tijd” in de gemeente. Leiding geven aan de gemeente – Hoe en wanneer doen we dat goed?

Leiding geven veronderstelt immers: vooruitkijken, de koers zoeken, weten wat er in de gemeente leeft en samen de vraag durven stellen: “wat gaat er van onze gemeente uit?”.

Leiding geven gericht op de opbouw van de gemeente.

Er komt echter veel op de kerkenraad af zoals: zorgen rond de financiën, samenwerkingsverbanden met buur kerken, vacatureproblemen, regelklussen, ingekomen stukken en thema’s waar de kerk zich mee bezig moet houden. De kerkenraad probeert zoveel mogelijk de bestaande activiteiten gaande te houden, maar ook te vernieuwen en waar mogelijk uit te bouwen.

Vaak komt er veel op ons af, we hebben naast onze taak binnen de kerk ook te maken met werk, gezin en vaak nog andere vrijwillige activiteiten.

Onze verwachting…

Het is goed om geen overdreven verwachtingen te wekken, we moeten ons kunnen niet overschatten. Als kerkenraad kunnen we de gemeente niet maken. De jeugd kunnen we niet dwingen en de vergrijzing zet door.

De kerk maken we niet maar, zo belijden we, we gelóven in haar. Het is God zelf die primair en uiteindelijk leiding geeft aan de gemeente. Hij wil echter werken door mensen.

Dat vraagt om vooruitkijken en planmatigheid. We doen ons best maar soms is de tijd en de mankracht niet voldoende aanwezig.

Kan het beter?

Jawel, dat kan altijd, althans we proberen het. We doen erg ons best om  lijn in het kerkenraadswerk en de activiteiten te brengen. We stellen prioriteiten voor het gemeente-zijn en werken planmatig aan deze prioriteiten. Een voorbeeld hiervan is de commissie, bestaande uit alle “bloedgroepen” binnen onze kerk, te weten Kerkrentmeesters, Diakenen en Ouderlingen, om, in overleg met een financieel deskundige van de PKN, een langjarige financiële zekerheid binnen onze kerkelijke gemeente te bewerkstelligen. Ook binnen bijvoorbeeld de activiteitencommissie wordt met beleid gewerkt en is de blik steeds gericht op de toekomst.

Kortom: Als kerk in Dalen werken we aan de toekomst en willen we er klaar voor zijn!

 

 1. Geschiedenis van de Hervormde kerk Dalen

 

Dalen, de Hervormde kerk

In het centrum van het kerkdorp Dalen en aan het kerkplein, staat de Hervormde Kerk. Bij het smeedijzeren toegangshek, vlakbij de toren staan aan weerszijden van de ingang  twee oude stenen. Lang geleden bleken de stenen een geheel te vormen. Het zou een Germaanse offersteen geweest kunnen zijn. In 1355 wordt de kerk van Dalen voor het eerst genoemd. Bij de restauratie van 1973 vond men in de ondergrond een oud fundament van een zwerfkei. Het is mogelijk dat hierop de dragende gebinten van een oude kerk hebben gestaan.

55
De kerk uit 1355 was een imposant gebouw. Op de plaats waar nu de hoofdingang is stond een driebeukig koor. Het dak werd gedragen door pilaren. In het gebouw stonden drie altaren, gewijd aan Sint Maarten, het Heilige Sacrament en de Heilige Maria. Vroeg-Gotische ramen moeten het binnenste van het gebouw iets sombers hebben gegeven. In 1598 beval de calvinistische stadhouder Willem Lodewijk dat Drenthe hervormd moest worden. Alles wat aan de roomsen herinnerde werd uit de kerk verwijderd.
De pastoor die weigerde om het nieuwe geloof aan te nemen werd ontslagen. In 1600 deed de eerste predikant zijn intrede in de kerk van Dalen. Men had de grootste moeite om de gemeenteleden tot de “nije leer” te bekeren. De kerk had enorm veel te lijden van de rondtrekkende troepen van de roomse bisschop Bernhard van Galen, die rovend en plunderend door Drenthe trokken en de kleine dorpen als uitvalsbasis gebruikten.

Rond 1813/1814, toen de Fransen zich in Coevorden hadden verschanst, werd de stad belegerd door geallieerde troepen, waar onder kozakken, die de dorpen in de omtrek als uitvalsbasis gebruikten. De kerk werd gebruikt als kazerne en opslagruimte voor Nederlandse troepen die het Franse garnizoen in Coevorden moesten insluiten. Na het vertrek van de soldaten zag de kerk er vreselijk uit. Het meubilair was als brandhout opgestookt, vloeren opengebroken en de muren zwart geblakerd en gescheurd. Toen in 1823 ook nog eens een verwoestende storm over Dalen raasde was er geen redden meer aan. De kerk werd afgebroken en in 1824 werd de huidige kerk gebouwd op de fundamenten van de vorige. Het koor werd vervangen door een rechte sluiting en het dak werd verlaagd, hetgeen nog te zien is aan de oude dakmoet in de torengevel. In 1907 werd deze rechte sluiting vervangen door een minder fraaie gevel van machinale steen met pleisterornament, die het gebouw sterk beheerste.
In 1972/1973 werd de kerk onder toezicht van Monumentenzorg grondig gerestaureerd. De oostgevel werd terug gerestaureerd tot de oorspronkelijke rechte bakstenen muur met in het midden een dubbele boogvormige toegangsdeur. Het houten tonggewelf werd hersteld en weer teruggebracht in de kleur blauw. Onder de orgelgalerij werd aan de zuidzijde een consistoriekamer gebouwd. De herdenkingssteen uit 1907 met daarop de namen van de kerkbestuurders werd in de zijwand gemetseld. De oorspronkelijke kerk was driebeukig met stenen gewelven. Waarschijnlijk verkeerde deze in 1813 ook constructief al in een slechte toestand. Wel bleef de vrij gave gotische toren bewaard, waarschijnlijk gebouwd in de tweede helft van de veertiende of in eerste helft van de vijftiende eeuw. De toren heeft een gesloten karakter met slechts enkele eenvoudige versieringen.

De kerk van Dalen is vooral bijzonder om zijn gave inrichting. Langs de gehele lengte van noord- en oostwand staan blokken van drie naar achteren enigszins oplopende banken met een gesneden lambrisering, waarschijnlijk grotendeels uit 1824. Twee oudere gesneden banken zijn in dit geheel ingepast. Het betreft een eind 17de eeuwse herenbank met gesneden opzetstuk, dat in het midden twee wapens heeft: een uitgerukte boomstam waaruit bovenaan vijf bloemen spruiten en een arm met boek uit een wolkenrand. Deze wapens betreffen waarschijnlijk Joh. Böttichius en zijn vrouw Maria Brachtesende. Böttichius was rond 1680 schulte van Dalen. Een andere bank met snijwerk heeft in de rug: “I. W. 1762 G. W. 1762”.

Tijdens de restauratie werden de banken beter toonbaar gemaakt, de muren gewit en de steunberen aan de bovenzijde gemarmerd. De banken voor en aan weerszijden van de preekstoel werden vervangen door stoelen. Het liturgisch centrum werd hierdoor een stuk groter. De preekstoel stamt uit 1673. Vlakbij de preekstoel staan een fraaie smeedijzeren doopstander met schaal en een avondmaalstafel. Het doopbekken dateert uit de zeventiende eeuw, evenals de gerestaureerde statenbijbel op de lezenaar voor de kansel. Het lijkt waarschijnlijk dat de hervormde gemeente Dalen in de achttiende of zelfs negentiende eeuw pas een eigen avondmaalsbeker heeft aangeschaft. Dit blijkt uit rapporten van de visitatoren op verschillende vergaderingen van de Drentse Synode. Volgens Tupan heeft Dalen in 1877 een zilveren avondmaalsservies aangeschaft, bestaande uit twee bekers en twee wijnkannen. De schultenbank is ook uit 1673. Hij is bekroond met een zogenaamd alliantiewapen, waarin familiewapens zijn opgenomen van Schulte Böttichius.  Ook de opvolgende schulten maakten gebruik van de bank. Zij waren belast met de rechtspraak, openbare orde en ze hadden notariële bevoegdheden. Akten werden bekroond met het zegel van Dalen, vastgesteld in 1600 met de zinspreuk: “Unis et Diversus” (Eén en verscheiden). De tweede Herenbank uit 1732 was eigendom van de eigenerfde familie Weninge. Veel eigenerfden hadden een plaats in eigendom. De letter E, die dit aangaf vinden we op verschillende oude banken terug.

Vanaf 1829 mochten er geen doden meer in de kerk begraven worden. De fraai bewerkte zerken werden uit de kerk verwijderd. Er zijn er nog twee bewaard gebleven. Eén ligt er voor de hoofdingang en de ander bevindt zich onder de vloermat aan de binnenzijde van de zuidelijke toegangsdeur.

Het orgel

Het orgel kent een lange geschiedenis. In 1848 kreeg de Kerkvoogdij een legaat van ƒ 300 van Geesje Snoeijing, weduwe van Jan Mepschen, die als doel “tot bouwing van een orgel in de Hervormde Kerk zou moeten strekken”. Voor die tijd was er geen geld voor een orgel beschikbaar, ondanks de wens om “bij de openbare Godsdienst van orgelmuziek gebruik te kunnen maken”. Dit legaat was een goede aanzet, maar niet genoeg om tot de bouw te kunnen overgaan. De Daler bevolking liet zich echter van hun beste kant zien. Er werd een actie begonnen en in zes dagen haalde men maar liefst ƒ 1.700 op.

Op 4 april 1849 werd de orgelbouw voor ƒ 2.450,– uitbesteed aan Johan Christoff Scheuer en Zonen te Zwolle. Deze werd in 1776 geboren in het Duitse Emlichheim, even over de grens bij Coevorden.

Op 5 augustus 1850 werd het Scheuerorgel  feestelijk in gebruik genomen. Zo als gebruikelijk in die tijd werd er gezongen met hele noten en uit volle borst. In 1857 werd het orgel door de bekende orgelbouwer Petrus van Oeckelen te Groningen voor ƒ 1.250,– gewijzigd en verhoogd om een bovenwerk te kunnen inbouwen. Er kwam een uitbreiding met zeven nieuwe registers en een tweede klavier. In het bestek stond ook omschreven dat ‘de labiums van de front- of gezigtspijpen sierlijk zullen worden verguld’. De inwijding van het complete orgel met 1182 pijpen volgde op zondag 4 november 1857.

De klavieren hebben 54 tonen, het aangehangen pedaalklavier 27.

De drie blaasbalgen, in beweging te zetten door een orgeltrapper, zijn nog compleet aanwezig, maar ze worden nu van lucht voorzien  door een elektrische windmachine. Het orgel is gerestaureerd in 1920. Vervolgrestauraties werden in 1971 en 2002 uitgevoerd door de firma Reil, orgelmakers te Heerde.

De dispositie van het orgel is:

HOOFDWERK                                     BOVENWERK

Prestant              8 voet                      Prestant               4 voet

Prestant            16 voet disc.              Holfluit                 8 voet

Bourbon            16 voet                      Viola di Gamba      8 voet

Holpijp                8 voet                     Speelfluit              4 voet

Octaaf                 4 voet                     Gemshoorn                   2 voet

Flageolet              1 voet

Octaaf                 2 voet                     Clarinet (Dulciaan) 8 voet

Flute douce        4 voet

Quint                  3 voet                     afsluiter

Cornet                 5 sterk

Mixtuur          3 – 4 sterk

Trompet              8 voet

 

Afsluiter

Gedeelde koppel

Windlosser

Tremulant op het gehele orgel

Pedaal: aangehangen

 

Dalen, de gemeente.

De gemeente heeft 579 pastorale eenheden en 1000 actieve leden. Het aantal verminderde gedurende de laatste jaren met ongeveer 6% per jaar. Het onderstaande overzicht geeft de opbouw van het aantal gemeenteleden weer op 1 augustus 2015

 

  leeftijd      doopleden       belijdend   overige leden    totaal actief
opb. aantal % aantal % aantal % aantal %
00 – 09 21 4,6 0 0,0 2 1,2 23 2,3
10 – 19 47 10,3 0 0,0 9 5,5 56 5,6
20 – 29 34 7,5 0 0,0 22 13,5 56 5,6
30 – 39 34 7,5 0 0,0 18 11,0 52 5,2
40 – 49 57 12.5 28 7,3 22 13,5 107 10,7
50 – 59 86 18,8 39 10,2 29 17,8 154 15,4
 60 – 69 98 21’4 90 23,6 40 24,6 228 22,8
70 – 79 55 12,1 103 27,0 13 8,0 171 17,1
80 – 89 19 4,2 104 27,4 8 4,9 131 13,1
90 – 99 5 1,1 17 4,5 0 0,0 22 2,2
100 – 110 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0
Totaal 456 100,0 381 100,0 163 100,0 1000 100,0

De informatievoorziening aan de gemeente vindt plaats via het maandelijks verschijnende orgaan de “De Zandloper” (samen met omliggende gemeenten uit de zanddorpen) met, in onze gemeente, 429 abonnees. Hiervan is een 39 tal lezers geen lid (meer) van onze kerk, maar zij willen toch graag op de hoogte blijven. Tevens is er een actuele website: www.dorpskerkdalen.nl

 

Dalen, kerkenraad

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit een fulltime aan de gemeente verbonden predikant, 8 ouderlingen, 6 diakenen en 7 ouderling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad verricht haar werk, op basis van de Bijbel  en in onderlinge saamhorigheid, waarbij de gemeenschappelijke

verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tezamen als ook de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot hun recht komen.

Gelukkig kunnen we onze kerkenraad en andere commissies nog steeds aanvullen met enthousiaste vrijwilligers.

Volgens lange traditie (sinds mensenheugenis) vult de kerkenraad zichzelf aan. Nieuwe kandidaten worden, na goedkeuring door de kerkenraad, tot het ambt bevestigd waarna een publicatie volgt in de Kerkbode.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door een moderamen bestaande uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters. Alle ambten zijn dus vertegenwoordigd. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

 

 1. Rondom het vieren

 

Centraal in de gemeente staat de eredienst. De Bijbel leert, dat de gelovigen – individueel en als gemeente – God moeten eren en dienen als Schepper en Verlosser. Dat vieren gebeurt in de zondagse eredienst en in het leven van alledag. De zondagse eredienst is de basis; daar zingt de gemeente Gods lof, hoort zij uit de Bijbel lezen en de uitleg  en zegt zij de gebeden voor kerk en wereld. Naast het voorgaan in de eredienst op zondagmorgen stimuleert c.q. begeleidt de predikant ook andere samenkomsten van de gemeente, op andere tijdstippen en eventueel in een andere vorm dan gebruikelijk.

Elke zondag om 10.00 uur komt de gemeente samen in de dorpskerk, gelegen aan de Hoofdstraat. Deze eredienst, op zondag en eventueel in bijzondere diensten door de week moet, met rekenschap aan zowel Bijbel,  traditie,  als nieuwe ontwikkelingen, voor de gemeente aansprekend en inspirerend zijn.

Mede dankzij de muzikale ondersteuning door de organisten en regelmatig met extra begeleiding, instrumentaal  of een koor, is de liturgie een levendig geheel. Er wordt hoofdzakelijk gezongen uit het  Nieuwe Liedboek der Kerken.

De bloemen uit de dienst worden naar zieken gebracht of, wanneer er geen zieken zijn, naar een ouder iemand. Daarnaast kunnen er ’s zondags 1 of meerdere kaarten worden getekend die naar zieken worden gestuurd.

De overledenen worden herdacht in de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Naaste familieleden worden schriftelijk uitgenodigd, de overledenen worden in de dienst bij name genoemd  en er wordt een kaarsje aangestoken. Tevens is er een witte roos voor de familie van de overledenen.   Na de dienst is er een samenzijn met familie en predikant in “De Weme”,  waarbij ook de wijkouderlingen van de overledenen zo mogelijk aanwezig zijn.

Op vijf zondagen per jaar wordt het avondmaal gevierd.

Alle Avondmaalsvieringen zijn open. Met ‘open’ wordt bedoeld: open voor iedereen die zich met ons verbonden voelt. Anders gezegd: iedereen die de dienst van harte meeviert is ook uitgenodigd om mee te doen aan het delen van brood en wijn. Het is een ‘lopend’ avondmaal.

Regelmatig wordt een dienst gehouden in samenwerking met de jeugd van de zondagsschool: Gezinsdiensten.

Voor de jongeren is er de zondagsschool en 1 á 2  keer per maand is er een kinderoppas mogelijkheid.

Uitvoerige informatie over vieringen en diensten wordt maandelijks gepubliceerd in het, gezamenlijke kerkblad “De Zandloper” , een uitgave

van de PKN gemeenten in de zanddorpen in de omgeving van Dalen.  Tevens, maar – beperkt- in de zondagsbrief die voor aanvang van de dienst wordt uitgereikt. Verder is er de website: www.dorpskerkdalen.nl

 

 1. Missie en Visie

Noodzakelijke voorwaarde voor het zijn van gemeente in Bijbelse zin is kennis, praten en discussiëren over  de beloften en geboden die God aan de mensen geeft. Daarvoor is instructie en discussie nodig. Voor de jeugd zouden die plaats kunnen vinden door middel van de catechese: voor volwassen gemeenteleden door middel van gesprekskringen en werkgroepen. Bijbelse kernbegrippen in relatie tot het leven in onze tijd en maatschappij komen daar aan de orde. Al ons leren heeft als bron en doel het heil dat wij van God ontvangen en aan elkaar willen doorgeven.

Missie

Voor veel mensen komt de kerk in beeld op de kruispunten van het leven, als het er om spant in het bestaan. Niet voor de eigen actieve leden, ook voor hen die zich meer “aan de rand” bevinden én voor buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen.

Wij willen een gemeente zijn die zijn inspiratie vindt in God en de Bijbel, een levendige gemeente waar ruimte en vrijheid is voor verschillende en persoonlijke manieren van geloofsbeleving. Wij willen er zijn op die kruispunten van het leven, maar ook in de dagelijkse omgang met God en met elkaar, gedragen door het woord.

Visie:

We trachten een kloppend hart te zijn door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt om dat er méér is dan onze mogelijkheden.

Met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor ons als kerkelijke gemeente in Dalen

 

 1. Dienen

 

De gemeente is geroepen tot gemeenschap met Christus en elkaar. De gemeente is een van de plaatsen waar het heil van God gestalte krijgt. Naar binnen toe houdt dit in: aandacht en verantwoordelijk zijn voor elkaar; naar buiten toe betekent dit maatschappelijk betrokken zijn vanuit de gedachte dat wij allen gelijkwaardige kinderen van God zijn. De gemeente heeft vooral speciale aandacht voor groepen en personen die achtergesteld worden. De diaconie draagt een bijzondere verantwoordelijkheid hierin, maar de dienst aan de naaste is een opdracht voor onze gehele gemeente. Juist hierin kan onze kerk van grote betekenis zijn voor de directe omgeving en de samenleving als geheel. We willen dit doen met vrijwilligers die waar nodig ondersteuning bieden, materieel zowel als immaterieel, met financiële ondersteuning waar nodig en mogelijk. Tevens ook door onze predikant de gelegenheid te bieden,  mede namens onze dienende gemeente,  contacten te onderhouden en steun te bieden aan  mensen die daar behoefte aan hebben. Dit belangrijke onderdeel van ons kerkzijn moet voldoende aandacht kunnen krijgen van onze predikant en onze kerkenraad is dan ook van mening dat in dit kader een gepaste financiële bijdrage van de diaconie aan / in het salaris van onze predikant kan worden bijgedragen. Immers, wij vinden het om aangegeven reden bijzonder belangrijk dat voor het dienende ( diaconale) gebeuren in onze gemeente tijd vrij gemaakt kan worden. Onder punt 11, het actieplan, hebben we voor zover mogelijk de diaconale werkzaamheden voor de predikant benoemd, hiermee willen we het percentage in de predikantswerkzaamheden proberen te duiden. Tevens zullen wij waar nodig in projecten gedurende het jaar,  proberen onze verantwoordelijkheid als diaconale gemeente te nemen.

Pastoraat

Aandacht en zorg hebben voor elkaar is de basis van het samen gemeente zijn.

Een taak van heel de gemeente.

 

Pastoraat heeft te maken met wat een herder doet. Pastor betekent immers herder. In veel Bijbelgedeelten wordt over het herderschap gesproken. Erg bekend is Psalm 23: “De Heer is mijn herder”. Jezus noemt zichzelf de goede Herder (Johannes 10: 11).

Jezus laat zien waar het in het herderschap werkelijk om gaat. Het gaat om alle mensen.

Ieder mens is voor Hem uniek. Jezus laat zich raken door het levensverhaal van de ander, ongeacht geloof en levensovertuiging.

Maar hij zoekt ook mensen op die ziek zijn, door tegenslagen getroffen of vastgelopen zijn in de maatschappij. Jezus leert ons dat pastoraat geen vrijblijvende aangelegenheid is.

Pastoraat is een belangrijke zaak! De onderlinge zorg voor elkaar in verbondenheid met de gemeente in het licht van het evangelie is de basis van samen gemeente zijn met als kernwoorden: gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen.

Pastoraal werk is een opdracht voor de gehele gemeente.

 

Actueel

Realiteit is dat het pastoraat in onze gemeente gedragen wordt door een wellicht te kleine groep personen. Deze contactpersonen en de predikant moeten zorgen voor, gevraagd of ongevraagd, pastorale hulp.

We organiseren met dit doel  Groothuisbezoek met een frequentie van 1 x per 4 jaar. Natuurlijk kan dit altijd meer zijn, maar we proberen waar nodig individueel huisbezoek in te plannen, onze predikant vervult hierin een belangrijk deel.

 

 1. De ouderlingen

 

Het ‘grondgebied’ van de Hervormde Kerk te Dalen omvat globaal het gebied van de voormalige gemeente Dalen en is verdeeld in verschillende wijken. In iedere wijk is één ouderling werkzaam.  Er zijn enkele bezoek medewerkers namens de kerkenraad  verantwoordelijk voor het bezoeken van die leden van onze kerkgemeente, die in de bejaarden- en verzorgingstehuizen in Coevorden verblijven. Deze bezoek medewerkers nemen deel aan het pastoraal overleg.

De ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor vorming en toerusting van de gemeente.

Predikant en ouderlingen geven leiding aan periodieke groothuisbezoeken en gesprekskringen in de gemeente rond Bijbelse of geloofsthema’s. Ook stimuleren zij gesprekskringen onder leiding van gemeenteleden.

De predikant stimuleert en begeleidt het team van de zondagschool/kinderdienst.

De ouderlingen, vrijwilligers en natuurlijk de predikant, geven zo mogelijk leiding aan c.q. stimuleren jeugdclubs en andere activiteiten voor de jeugd. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Pastoraat omschrijven we als de ‘zorg voor de gemeenteleden met betrekking tot hun geloof en geloofsleven en hun persoonlijk welzijn’. Daartoe is de gemeente in wijken onderverdeeld met ieder zijn eigen wijkouderling.

Predikant en ouderlingen, maar ook vrijwilligers, onderhouden zoveel mogelijk contact met gemeenteleden o.a. door middel van huisbezoek. Het doel van huisbezoek is namens de gemeente blijk geven van belangstelling voor individuele leden van de gemeente in hun specifieke situatie. Ouderen vanaf 80 jaar worden rond hun verjaardag bezocht, evenals rond andere hoogtijdagen.

Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd:

–       de zorg voor de gemeente als gemeenschap.

–       het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten. Het geven van de hand aan de voorganger aan het begin en einde van de dienst is niet een loos gebaar, het gaat hier om de verantwoordelijkheid ten opzichte van onze gemeente

–       de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten.

–       het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

–       en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen (Classis, Synode), tezamen met de predikant. Dit om het regionale en landelijke werk ondersteuning en richting te geven.

–       de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente (groot huisbezoek) en nieuw ingekomen leden.

–       het begaan zijn met de leden van de gemeente.

 

Vergaderschema:

Pastoraal overleg  6 x per jaar

Kerkenraad 6 x per jaar

 

Beleidsvoornemens

–       Werken aan een levendige kerk door het regelmatig initiëren van nieuwe gemeenteactiviteiten.

–       Het zoveel mogelijk betrekken van gemeenteleden bij de zondagse eredienst en bij doordeweekse diensten, o.a. door hun waar mogelijk een aandeel te geven in de schriftlezingen of het geven van andere (muzikale) bijdragen.

–       Het zoveel mogelijk betrokken doen zijn van gemeenteleden bij andere vormen van gemeentelijke activiteiten om daarmee de gemeenteopbouw te bevorderen.

–       Aandacht hebben voor het steeds groter wordende aantal ouderen binnen de gemeente, ook voor dat deel dat de kerkdiensten niet meer kan bezoeken.

–               Zoeken naar vormen of methodieken waarmee de jeugd kan worden betrokken bij de kerk, de erediensten, de catechisatie en jeugdwerk.

–       In het algemeen dienen de ouderlingen enerzijds waarde te hechten aan vormen van eredienst waarin een deel van de ouderen zich traditiegetrouw thuis voelt, anderzijds te zoeken naar vernieuwende aansprekende vormen, b.v. jongeren-, gezins- en ouderendiensten.

–       Het jeugdwerk heeft blijvend aandacht nodig. Ook moeten we leren zoeken naar eigentijdse vormen van geloofsbeleving van de jeugd. We willen de mogelijkheid van een gezamenlijke catechisatie met één of meerdere buurkerken onderzoeken. ( In het Zanddorpen overleg)

–       Met het oog op de snel veranderende wereld moeten de ouderlingen zich blijven bezinnen en zich (laten) toerusten om de gemeente te kunnen dienen.

–       Zoeken naar vormen om jonge ouders te helpen in vragen rondom geloof en opvoeding.

 

 1. De diakenen

 

Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat, te weten leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd. De symboliek van deze diaconale opdracht vinden wij terug in het ‘delen’ tijdens het Heilig Avondmaal, waarbij de diakenen dan een speciale functie hebben.

Het College van Diakenen draagt zorg voor de volgende activiteiten:

–       De ondersteuning van de zondagschool en de jeugdkerk.

–       Zorgen dat de dienst via een directe – internet-  verbinding bij mensen thuis kan worden beluisterd voor diegenen die niet – meer- instaat zijn de kerk te bezoeken.

–       Het sturen van Paasgroeten aan gevangenen in binnen- en buitenland.

–       Het organiseren van de oogstdienst in november.

–       Contact onderhouden met  organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.

–       Het beleid ten aanzien van het beheer van de kerkelijke gronden is conform het beleid van de kerkvoogdij.

–       Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping – een bijzonder belangrijk onderdeel van ons kerk zijn.

–       De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten.

–       Als men daartoe geroepen wordt, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen of commissies, ook binnen het Zanddorpen overleg en Classis.

–       Het aanschaffen van de Paaskaars.

–       De organisatie van de avondmaalsviering.

–       De organisatie van het “klein kerkenpad”.

–       De voorzitter  van de diaconie heeft zitting in het moderamen.

Beleidsvoornemens diaconaat:

–       Signaleren van materiële nood bij mensen.

–       Zorg dragen voor activiteiten ter bestrijding van armoede.

–       Bewustmaking van gemeenteleden voor materiële nood dichtbij of veraf.

–       Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid(gemeente) en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande.

–       De bloemen uit de kerkdienst bezorgen bij een gemeentelid

 

Diaconale commissie.

 

De diaconale commissie wordt aangestuurd door het College van Diakenen. De commissie wordt gevormd door een 20-tal vrijwilligers die ondersteuning verlenen bij de volgende activiteiten:

–       Oogstdienst

–       Klein kerkenpad

–       Kerstattenties

–       Pinksterboeket

–       Liturgisch bloemschikken

–       Verzorgen van koffie na de dienst

–       Bezoeken van zieken en jarigen boven de 80 jaar

Vergaderschema:

Diaconie                6 x per jaar

Kerkenraad            6 x per jaar

Diacon. Commissie 1 x per jaar

 

 1. De kerkrentmeesters

 

8.1      Inleiding

De zorg voor de stoffelijke aangelegenheden (bezittingen, gelden, rechten) van de gemeente, die niet van diaconale aard zijn, is door de kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd. Het College is nevengeschikt aan de kerkenraad. Het legt geen verantwoording af, maar doet daarvan verslag. Een meerderheid van het college maakt deel uit van de kerkenraad.

Het is de taak van het college de eigendommen op een zodanige manier te beheren, dat er een goed rendement ten gunste van de gehele Hervormde Gemeente te Dalen komt. Volgens ordinantie 11-2-7b is aan het college toevertrouwd:

–       het beheren van de goederen van de gemeente.

–       het verzorgen van het personeelsbeleid.

–       het zorgdragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

–       het fungeren als opdrachtgever voor koster, organisten en vrijwilliger ledenadministratie.

–       het bijhouden van de kerkelijke registers.

–       het beheren van de archieven van de colleges van Kerkrentmeesters en de Diakenen, alsmede van de Ouderlingen.

–       het beheren van de verzekeringspolissen.

Deze taken verricht het college geheel zelfstandig, waarbij de kerkenraad achteraf wordt geïnformeerd.

Andere zaken worden tezamen met de kerkenraad geregeld zoals het opstellen van het beleidsplan en meerjarenbegroting, de begroting, de plaatselijke geldwerving en de beschikbaarstelling van de kerkelijke gebouwen.

Het college bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. De voorzitter heeft zitting in het moderamen. Volgens traditie heeft de predikant als adviseur zitting in het college.

Vergaderschema:

College van Kerkrentmeesters: minimaal 4 maal per jaar.

Kerkenraad 6 maal per jaar.

Eens per jaar is er een regionale vergadering met de kerkrentmeesters van Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel. Meestal wordt ook de jaarlijkse vergadering bezocht van de Provinciale afdeling Drenthe van de Landelijke Vereniging voor Kerk rentmeesterlijk Beheer.

 

Beleidsvoornemen:

Vanwege de complexheid van zaken is het streven naar verschillende deskundigheden (financiën, personeel en organisatie, regelgeving en gebouwen) binnen de samenstelling van het college.

 

8.2    Beheer

 

Het beheerbeleid dient er op gericht te zijn het voortbestaan van de kerkelijke gemeente te Dalen en de predikantsplaats te verzekeren en wel op zodanige wijze, dat ook bij een sterk teruglopen van de kerkelijke bijdragen van de leden, het functioneren van de kerkelijke gemeente mogelijk blijft.

 

8.2.1 Zorg voor werknemers en vrijwilligers

Predikant

Onze gemeente heeft de voorkeur voor 1 FTE predikantsplaats. De verwachting is dat hierin in de komende jaren geen verandering zal plaatsvinden. Aanstelling en salariëring verloopt volgens de landelijk (PKN)  voorgeschreven regeling.

Organisten

Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de doop-, rouw- en trouwdiensten heeft onze gemeente een aantal  organisten, waarvan één als eerste organist. Deze is verantwoordelijk voor het orgel en stelt het speelrooster samen. Allen zijn vrijwilligers waarmee in principe  vrijwilligersovereenkomsten worden gesloten. Deze overeenkomsten zijn inclusief een taakomschrijving en een model instructie. Er wordt gespeeld in een rooster. Voor ‘noodgevallen’ zijn enkele andere organisten oproepbaar. De organisten zorgen zelf voor vervanging.

Koster

Alle kosterswerkzaamheden worden verricht door de koster. Deze heeft een (parttime) dienstbetrekking. Salariëring, inclusief de daarop verplichte inhoudingen, vindt plaats conform de daartoe strekkende arbeidsovereenkomst. De koster zorgt zelf voor vervanging tijdens afwezigheid.

Vrijwilliger ledenadministratie

De ledenadministratie is aan derden uitbesteed. Een vrijwilliger fungeert als contactpersoon met deze instelling.

 Vrijwilligers

Voor de vrijwilligers is een WA-verzekering afgesloten.

Beleidsvoornemen personeel en vrijwilligers:

–       Eens per jaar een functioneringsgesprek houden met de koster, de organisten en de vrijwilliger voor de ledenadministratie.

 

8.2.2 Beheer van de gronden

 

Het beheer van de kerkelijke gronden vindt plaats volgens het “Reglement voor het beheer van de kerkelijke gronden”.

Beleidsvoornemens pacht en verkoop van gronden:

–       De opbrengsten van de kerkelijke gronden dienen te worden verbeterd. Bij beëindiging van pacht zal getracht worden het versnipperde grondbezit zodanig te herverkavelen, dat er voor de landbouw economisch aantrekkelijker kavels ontstaan, waarvan dan ook een meer reële pachtopbrengst kan worden verwacht.

–       De sterke toename van de regelgeving binnen de agrarische sector maakt het voor een goed beheer van kerkelijke grond noodzakelijk over de benodigde deskundigheid te beschikken. Het feitelijke beheer blijft dan ook ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG).

 

8.2.3 Beheer, verhuur en gebruik kerkelijke gebouwen.

 

Het beheer van de kerkelijke gebouwen vindt plaats volgens het “Reglement voor het beheer van de kerkelijke gebouwen”.

Beleidsvoornemens gebouwen:

De aan de zorg van kerkrentmeesters toevertrouwde gebouwen en monumenten dienen in een zodanige conditie te worden gebracht en gehouden, dat het voortbestaan van deze gebouwen zo goed mogelijk is verzekerd. Een onderdeel hiervan is het 6-jarig onderhoudsplan voor de buitenzijde van het monumentale kerkgebouw, dat in samenwerking met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen en Drenthe (SBKGD) wordt opgesteld.

 

8.2.4 Financiën

 

Goed financieel beheer is de basis voor het optimaal kunnen functioneren van onze kerkelijke gemeente. In deze paragraaf gaat het over de

kosten / bestedingen die het gevolg zijn van de hiervoor genoemde zaken. Daarnaast gaat het om de wijze waarop deze jaarlijks te verwachten kosten op het juiste moment kunnen worden betaald. Met andere woorden: Hoe kunnen de jaarlijkse benodigde middelen worden verworven om een sluitende (dus financieel gezonde) begroting te krijgen. Vervolgens is er sprake van beheer van financiële reserves.

Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er ruim voor de aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld waarvan goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële consequenties van het te voeren beleid.

Kosten / bestedingen

De grootste jaarlijkse post vloeit voort uit het pastoraat. Ook het beheer van de gebouwen is een grote uitgavenpost. Beide kostenposten zijn vrij nauwkeurig te ramen op basis van ervaringscijfers. Voor het onderhoud van de buitenzijde van het monumentale kerkgebouw is een contract aangegaan met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) te Zeist middels een 6-jarig onderhoudsplan. In aanvulling op deze voornaamste kostensoorten dienen dan nog enkele overige kosten worden begroot. In vergelijking met de eerder genoemde kosten zijn deze echter relatief gering en voor een groot deel van te voren reeds bepaald, zoals b.v. de afdrachten aan de kerkelijke organen, bestuurskosten, kosten erediensten, kantoorbenodigdheden, belastingen, verzekeringen enz.

Inkomsten / werving

Met betrekking tot de inkomsten zijn de kerkrentmeesters aangewezen op twee hoofdpijlers: de actie Kerkbalans en de pacht- en rente-inkomsten. De overige inkomsten (o.a. collecten, solidariteitskas en diversen) dragen voor 24 % bij aan de inkomsten. Het volgende overzicht, gebaseerd op de Rekening 2014 , geeft een duidelijk beeld:

Actie kerkbalans:                       51%

Rente- en pachtinkomsten:  25%

Verhuur gebouwen:            10%

Subsidies monumentenzorg: 0%

Collectes en giften:             14%

Diversen:                          0%

 

De inkomsten van de Actie Kerkbalans hebben de laatste jaren te maken met een lichte daling. Deze waren in 2008 nog ruim € 85.000. In 2014 is dat afgenomen tot  € 71.000.

Het is traditie dat de actie in de maand december wordt gehouden. Met de ontvangst van het toezegging formulier ontvangen de gemeenteleden tevens een boekje waarin een beknopt overzicht is opgenomen van de begroting van het huidige en het komende jaar, alsmede van de laatste vastgestelde jaarrekening. Ook wordt ruime aandacht gegeven aan de fiscale kant van de vrijwillige bijdrage.

Op dit moment is de begroting zo goed als sluitend. De rente-inkomsten zullen de komende jaren dalen indien de lage rentestand nog een tijdlang voortduurt.

Beheer financiële reserves

De reserve is ontstaan uit de verkoop van eigendommen en van niet benodigde renteontvangsten. De reserve wordt gebruikt voor onvoorziene uitgaven en groot onderhoud. De renteopbrengsten van deze reserves vormen een wezenlijk deel van de inkomsten van de jaarlijkse begroting.

Financiële commissie

Het college van Kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een financiële commissie.

De commissie heeft als taak het voorbereiden en adviseren van kerkzaken waarin financiën een belangrijke rol spelen. Belangrijke zaken kunnen b.v. zijn:

–       advisering m.b.t. het opstellen van de begroting.

–       advisering m.b.t. het opmaken van de jaarrekening.

–               voorbereiding van besluitvorming over het beheren van financiën b.v. middels het aanvragen van offertes van financiële instellingen of het raadplegen van deskundigen.

–       voorbereiding van besluitvorming over beheer van roerende of onroerende eigendommen.

De financiële commissie heeft geen bijzondere, officiële of juridische status en geen beslissingsbevoegdheid. Niemand kan rechten ontlenen aan het zitting nemen in de commissie of  kan commissieleden aanspreken op hun advies.

Samenstelling.

De leden van de financiële commissie worden benoemd vanuit het college van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Ook kunnen leden van de kerkelijke gemeente op grond van hun ervaring en/of deskundigheid gevraagd worden om in deze commissie zitting te nemen. De voorzitter van het college is tevens voorzitter van deze commissie.

 

8.2.5 Bijzondere kosten

 

Voor diensten die door onze predikant worden verricht tijdens trouw of rouwdiensten van niet – bijdragende leden en niet- leden van onze kerk, zullen tevens kosten in rekening moeten worden gebracht, evenals voor gebruik van onze dorpskerk en eventuele diensten van de koster.

Beleidsvoornemens financiën.

–       Om verarming van de gemeente te voorkomen, dienen de kosten van de normale jaarlijkse exploitatie van de gemeente in evenwicht te worden gebracht met de jaarlijkse inkomsten aan levend geld vermeerderd met de pachtinkomsten van de onroerende zaken.

–       Op basis van de sterk fluctuerende rente-inkomsten uit kapitaal is geen betrouwbaar exploitatiebeleid mogelijk. Voor de continuïteit van het financiële beleid is het daarom gewenst om de rente-inkomsten uit het kapitaal zo min mogelijk toe te voegen aan de kosten van exploitatie van de kerkelijke gemeente.

–       Renteopbrengsten uit kapitaal zullen zoveel mogelijk worden toegevoegd aan de reserves om een effectieve buffer mogelijk te maken voor onvoorziene uitgaven zoals niet-jaarlijks bijzonder onderhoud, niet-jaarlijks restauratieonderhoud in overleg met de overheid en de dekking van incidentele exploitatie tekorten.

–       Kenmerkend voor goed kerkelijk financieel beheer is, dat de lasten van actuele uitgaven niet naar de toekomst worden doorgeschoven. Naast een terughoudend en zuinig beheer is het noodzakelijk dat investeringen zo terughoudend mogelijk worden geactiveerd. Op deze wijze is het mogelijk financiële speelruimte te reserveren voor toekomstig beleid bij teruglopende inkomsten.

 1. Activiteiten

 

De Zusterkring Dalen

De zusterkring is in 1942 opgericht door dominee en mevrouw Rensink. Ds. Rensink was destijds predikant in Dalen. Omdat in de oorlog geen verenigingen mochten worden opgericht werd de naam Zusterkring bedacht. In oktober 1942 ging zo de zusterkring van start met 72 dames.

Om de veertien dagen kwamen de vrouwen een avond bijeen in het oude catechisatiegebouw wat nu “De Weme” heet. Omdat er in die tijd weinig te doen was vonden de dames het fijn om zo bij elkaar te zijn.

De opkomst was altijd groot en zo voelden de vrouwen zich in de kring als zusters met elkaar verbonden. Vandaar de naam zusterkring.

Die naam heeft het tot op heden gehouden, deze gegevens komen uit de notulen van die tijd. De traditie dat de vrouw van de predikant ook presidente was van de zusterkring is nu niet altijd meer te realiseren.

Het aantal leden van de zusterkring is lange tijd  in balans gebleven. De vereniging heeft  momenteel echter te maken met een krimpend aantal   leden. De bijeenkomsten worden gehouden van september tot medio april. Om de veertien dagen komt de zusterkring op woensdagavond bijeen in het gebouw “De Weme”.

De zusterkring, ontstaan vanuit een kerkelijke traditie, heeft door de jaren heen een sterke band gehad met de kerk. Op kerstavond wordt de dominee uitgenodigd om het kerstfeest te vieren, 1 x per seizoen verzorgt hij ook een avond.

Traditiegetrouw wordt de bijeenkomst begonnen met een gezang en een korte overdenking.

De vereniging bestaat voornamelijk uit wat oudere dames, maar de groep is wel erg actief.

Zo worden er al vele jaren op de zomeravondmarkt “rollegies” en “knieperties” gebakken en verkocht waarmee de kas wordt gespekt. Zo kunnen de leden altijd gezellige avonden worden aangeboden. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan een goed doel. Op die wijze is er een goede en hechte band binnen de kring.

Door de jaren heen is de groep evenwel verouderd. Het zou  fijn zijn om ook wat jongere leden te kunnen begroeten. Iedereen is van harte welkom.

Zo probeert het bestuur, samen met de leden, de zusterkring in stand te houden. Dat wordt gevoeld als een verplichting aan de vrouwen van het eerste uur.

 

De Selkersgoorn.

Sinds 1993 is er, op initiatief van onze toenmalige predikant Ds. F.W.G. den Arend,  gestart met het houden van  bijeenkomsten in het zorgcentrum de Selkersgoorn te Dalen, onder leiding van de Predikant van onze Dorpskerk. Dit voorziet zeker in een behoefte gezien de reacties van de aanwezigen.

Er wordt daar een korte overdenking gehouden en gezongen. Verder is er koffie en een gezellig samenzijn met veel verhalen over vroeger. We zingen vaak wat bekende liederen uit het Liedboek der Kerken.

Ongeveer 35/45   personen, hoofdzakelijk inwoners van de Selkersgoorn, bezoeken die bijeenkomsten.

 

Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert activiteiten die de onderlinge gemeenschap in de gemeente bevorderen. Zo organiseert de commissie tijdens de jaarlijkse zomeravondmarkten gedurende enkele avonden een bazaar. Voor de bazaar worden jaarlijks enkele inzamelingsacties gehouden.

Verder worden activiteiten ontplooid voor de Startweek zoals een boekenmarkt . Ook wordt jaarlijks een stamppot buffet georganiseerd op de eerste zondag in februari. Er is een gezellige avond voor de vrijwilligers en verder diverse activiteiten door het jaar heen.

 

De vrijwilligers

Onze kerk kent een enthousiaste groep vrijwilligers, die onder meer actief zijn als ondersteuning van de door de activiteiten commissie georganiseerde evenementen. Een grote groep helpt verder jaarlijks mee met de Actie Kerkbalans. Veel vrijwilligers zijn actief met de bazaar tijdens enkele zomeravondmarkten en met de rommelmarkt op het kerkplein van Dalen. Vrijwilligers zijn voor ons erg belangrijk, wij koesteren hun inzet.

 

Bijbels Culinair

De pastoriebewoners hebben succesvol het idee opgevat om in navolging van ervaringen op Texel, te komen tot het opzetten van een middag per maand waarop we met elkaar koken volgens bijbelse en joodse tradities en dan vervolgens met elkaar aan tafel te gaan. Het is de bedoeling dat we dan dubbel genieten: zowel van het eten zelf als van het samen-eten.

 

Werkgroep Bulgarije

Het hoofddoel van de werkgroep is: Het dichterbij brengen van mensen in hun dagelijkse doen en laten in Bulgarije. Namens onze kerk heeft een werkgroep  intensieve contacten met de parochie St. Valili Veliki in de stad Rousse in Bulgarije. Van begin 2009 zijn er contacten met deze Oosters Orthodoxe Parochie. Het is de bedoeling dat er elk jaar een onderlinge ontmoeting zal zijn. Er vindt een uitwisseling plaats van elkaars geloofsbeleving en plannen. Gekeken wordt wat we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar tot hulp en steun kunnen zijn.

De werkgroep bestaat uit meerdere gemeente leden.

 

 1. Actieplan 2015 – 2020 .

 

De kerkenraad heeft besloten om, op basis van het voorgaande, een aantal hoofdlijnen van beleid op te stellen. De kerkenraad is van mening dat de onderstaande beleidsvoornemens het uitgangspunt dienen te zijn voor een verdere besluitvorming.

–       Als basis voor alle gewenste onderstaande onderwerpen is een financiële stabiliteit een voorwaarde. Dit trachten we te bereiken door waar mogelijk ook financieel elkaar te versterken, de diaconale werkzaamheden vinden we hierin bijzonder belangrijk en dat mag in ons financiële beleid tot uiting komen.

–       Wij streven naar een hechter kerkelijke gemeenschap in Dalen, dit zal onder meer tot stand moeten komen door  structuur aan te brengen in het groot huisbezoek, benevens het stimuleren van dit groot huisbezoek. Verder zullen gemeenteavonden moeten worden georganiseerd waardoor ook de kerkenraad meer contact krijgt met de gemeente.

–       Er wordt gestreefd naar een stimulans in de betrokkenheid van de jeugdige gemeenteleden in Dalen, onder meer door een frequentere deelname aan de zondagse kerkdienst. We proberen dit door onder andere de zondagschool te stimuleren en meer te betrekken bij de zondagse kerkdienst. Er kunnen samen met de zondagschool bijzondere diensten worden georganiseerd, waarbij de deelnemers ook gedeeltelijk in de kerkdienst participeren. Daarnaast is het wenselijk de mogelijkheden van een heropstart van de catechisatie te bezien, desgewenst in samenwerking met buurgemeenten

–       Ouderenzorg in de breedste zin des woords verdient aandacht in onze ouder wordende gemeente.

–       Belangrijke diaconale werkzaamheden binnen de predikantswerkzaamheden: (in willekeurige volgorde)

*      Organiseren van themadiensten en cursussen mbt diaconale activiteiten en onderwerpen als Dankdag – Relaties – Duurzaam leven – Broodbakken

*      Deelnemen in en het mede opzetten van een goede en actuele website alsmede het schrijven van artikelen in dorps en gemeente bladen

*      Organiseren van een inloopspreekuur in “De Weme “

*      Vluchtelingen hulp

*      Boodschappen doen ( indien noodzakelijk met diaconale gelden) met hulp behoevende gemeenteleden

*      Bezoeken van diaconie vergaderingen

*      Opzetten van een maandelijkse diaconale maaltijd voor ouderen en alleen gaanden – gezinnen. Doel: Gastvrijheid – ontmoeting – gesprek

*      Onderhouden contacten met “zustergemeente: te Bulgarije

*      Organiseren en leiden van een aantal avonden per jaar waar “Bijbels” wordt gekookt

*      Opstarten van een “Klusjescommissie” die hand en spandiensten verleend bij kleine klusje / reparaties in huis, organiseren van hulp bij verhuizingen. Voor zowel gemeenteleden als anderen die zorgafhankelijk zijn

*      Leiden van herdenkingsbijeenkomsten en begrafenissen van niet-  kerk leden

*      Op verzoek begeleiden van ziekte / sterfbed van niet- kerk leden

*      Stimuleren en begeleiden van het gebruik van de ruimte van ons kerkgebouw voor culturele activiteiten en tentoonstellingen  (doel mensen over die drempel krijgen)

*      Deelnemen in netwerken in het dorp ( Herkenbaar en aanspreekbaar zijn als de “dorpsdominee”)

 

 1. Resumé

 

In het voorgaande heeft de kerkenraad een beeld geschetst op zijn visie van het wezen van onze gemeente. Ook valt te lezen hoe die visie in de praktijk gestalte krijgt zodat een evenwichtig totaalbeeld ontstaat van de Hervormde Kerk  (PKN) te Dalen.

In dit beleidsplan zijn ook de knelpunten en hiaten binnen onze gemeente benoemd. Zaken waaraan we hopen te werken om (nog) beter gemeente te kunnen zijn. Samen het lichaam van Christus zijn waarin ieder lid zijn of haar plaats heeft en meedoet. Zorgen zijn er volop, met name over de gemeenteleden die moeilijk te bereiken zijn en nauwelijks zijn te motiveren. Hoe krijg je ze erbij?

Daarnaast is het een feit dat we een gemeente zijn met weinig betrokken jeugd. Dit vraagt extra zorg en inspanning om hen niet van de kerk te laten vervreemden.

Het blijft mensenwerk dat geschiedt in afhankelijkheid van Onze Heer. In het spanningsveld tussen het willen en kunnen delen van onze geloofsbeleving met anderen speelt ons kerk-zijn zich af. Vandaar dat dit beleidsplan ons wil aanscherpen in hetgeen we doen en zouden kunnen verbeteren.

Het beleidsplan is het resultaat van een periode van ‘denkwerk’. Het plan ligt er, maar het moet geen plan blijven. Mensen gaan aan het werk en roepen anderen op om mee te doen. Dit handelen is alleen zinvol ‘door Woord en Geest’.

 

———————————————————————————-

Aldus overlegd met de kerkelijke gemeente van de Hervormde Gemeente (PKN)  te Dalen,  2015

 

de scriba,                         de voorzitter,

 1. S van der Veen    J.A. Koops-Schepers

———————————————————————————

Aldus (voorlopig)  vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Dalen (PKN)  in de kerkenraadsvergadering van 21 oktober 2015

 

de scriba,                          de voorzitter,

 1. S van der Veen     J.A. Koops-Schepers

uitgelicht_kerkgebouw_zijkant1