Voorganger: Ds H Veltman, Almelo

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Lied van de maand, te zingen voor de dienst, lied van april is: Lied 633

Welkom en mededelingen

Aanvangslied                                                   Psalm 118: 1 en 5

Groet en bemoediging

Drempelgebed

Zingen                                                               Psalm 118: 9 en 10

Het gebed voor de nood van de wereld

Glorialied:                                                         Psalm 81: 1, 2 en 3

Gebed van de zondag

Lezing:                                                              Handelingen 3: 1 – 16

Zingen:                                                             Lied 642: 1, 2 en 3

Lezing:                                                              Johannes 20: 19 – 31

Zingen:                                                             Lied 644: 1, 2 en 3

Overdenking

Zingen:                                                             Lied 657: 1, 2, 3 en 4.

Dienst der gebeden

Collectes

Slotlied                                                              Lied 315: 1, 2 en 3

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefd’ ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

 

En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht,

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

 

Gemeente aan wier aardse handen

dit hemels woord is toevertrouwd,

o draag het voort naar alle landen,

vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen

op mensengunst of -heerlijkheid?

’t Verwaait als gras en weidebloemen. –

Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zending en Zegen

Gemeente: 3 keer Amen