Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert Otten

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1014

GEEF VREDE DOOR VAN HAND TOT HAND,
JE MOET DIE SCHAT BEWAREN;
BESCHERM HAAR ALS EEN TERE VLAM,
BEHOED HAAR VOOR GEVAREN.

GEEF VREDE DOOR VAN HAND TOT HAND
MET LIEFDE, ONZE REDDING;
WEES VRIENDELIJK IN WOORD EN DAAD
BEWOGEN OM GODS SCHEPPING.

GEEF VREDE DOOR VAN HAND TOT HAND,
ALS BROOD OM UIT TE DELEN;
KIJK IEDER MENS MET WARMTE AAN,
ZO KUNNEN BREUKEN HELEN.

DE STERKE, ZACHTE HAND ZIJ DANK,
DIE MEER DAN TROOST KAN GEVEN:
ALS WOORDEN STOKKEN, SPREEKT DE HAND
IN VRIENDSCHAP STEUN EN ZEGEN.

GEEF CHRISTUS DOOR VAN HAND TOT HAND,
ZIJN LIEFDE SCHENKT ONS LEVEN.
GEEF VREDE DOOR, GEEF HAAR EEN KANS:
EEN SCHAT OM UIT TE DELEN.

Tekst: Fred Kaan  –  ‘Put Peace into each’

Welkom

Aanvangslied (staande):        Lied 209

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 146: 1 en 3

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 304

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      2 Koningen 4: 38 – 44

Zingen:                   Lied 670: 1 en 4

2e Schriftlezing:      Marcus 6: 6b – 13 en 30 – 44

Zingen:                   Lied 670: 6 en 7

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 675

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 909

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).