Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 633

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 977: 1, 2, 3 en 5

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 68: 7

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 413

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Psalm 130

Zingen:                   Lied 326: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:      Johannes 21: 15 – 19

Zingen:                   Lied 326: 4, 5 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 103c: 1, 2 en 3

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 978

1 Aan U behoort, o Heer der heren,                              3 Gij hebt de bloemen op de velden
de aarde met haar wel en wee,                                       met koninklijke pracht bekleed
de steile bergen, koele meren,                                        De zorgeloze vogels melden
het vaste land, de onzeekre zee.                                     dat Gij uw schepping niet vergeet
Van U getuigen dag en nacht.                                         ’t is alles een gelijkenis
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.                                 van meer dan aards geheimenis.

Gij roept het jonge leven wakker,                                4 Laat dan mijn hart u toebehoren
een tuin bloeit rond het open graf.                                  en laat mij door uw wereld gaan,
Er ruisen halmen op de akker                                         met open ogen, open oren
waar zich het zaad verloren gaf.                                      om al uw tekens te verstaan.
En vele korrels vormen saam                                          Dan is het aardse leven goed,
een kostbaar brood in uwe naam.                                   omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).