Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert van der Klis

Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

Liturgie

Orgelspel

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 715

 

Welkom

 

Aanvangslied (staande):           Lied 273: 1, 4 en 5

 

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 972: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 867

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Psalm 16

Zingen:                                    Lied 791: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:                       Marcus 12: 38 – 44

Zingen:                                    Lied 791: 4, 5 en 6

 

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 377: 4, 5, 6 en 7

 

Nodiging

 

Tafelgebed:

Voorganger:                             De Heer zij met u.

Gemeente:                              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:                             Heft uw harten omhoog.

Gemeente:                              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:                             Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:                              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Vervolg Tafelgebed:                Nr. 10 van het Dienstboek

Zingen:                                    Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:                              Nr. 10 van het Dienstboek

 

We bidden het Onze Vader

 

Vredegroet:

Voorganger:                             De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:                               En met uw geest.

Voorganger:                             Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de Heer                                                    met ons zijn.

 

Breken en delen

 

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 969

 

Dankgebed

 

Slotlied (staande):                    Lied 841

 

Zegen

Zingen:                                    Amen (3x)