Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

Doopdienst van Luuk Hendrik Jan Bannink

Liturgie

 

Orgelspel

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 716

1       Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste

voor zijn zorg om ons bestaan. Hij biedt ons dit alles aan.

2       Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste

voor de zegen die Hij geeft, zodat elk het leven heeft.

3       Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste

door te delen met elkaar wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van Paaskaars

 

Aanvangslied (staande): Lied 216

1       Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

2       Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige aarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3       Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

Bemoediging en Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:            die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:            en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

Gemeente gaat zitten

 

Zingen: Lied 886

–        Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe.

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied: Lied 303

1       Zonne en maan, water en wind,

de bloem en het kind schiep onze God.

Hemel en aard’ heeft Hij gemaakt.

Schepper, wij willen U danken.

Schepper, wij danken U.

Schepper, wij prijzen U.

Schepper, wij zingen uw heilige Naam.

 

2       Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf

voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag

hier onder ons, hier onder ons.

Jezus, wij willen U danken.

Jezus, wij danken U.

Jezus, wij prijzen U.

Jezus, wij zingen uw heilige Naam.

 

3       Geest, die ons troost, levend nabij,

genezing en vuur. Adem van God,

kracht onderweg, dag in dag uit.

Trooster, wij willen U danken.

Trooster, wij danken U.

Trooster, wij prijzen U.

Trooster, wij zingen uw heilige Naam.

 

Doopbediening:

– Inleidend woord

– Korte onderwijzing en Doopgebed.

 

– Dopeling wordt binnengebracht

– De doopouders gaan staan

– Naamgeving : Arend-Jan en Leonie, met welke naam willen jullie, dat je kind genoemd zal zijn bij God en bij de mensen?

– Antwoord van de ouders

 

– De doopouders komen nu met hun kind en alle andere kinderen, die dat willen, rondom de doopvont staan.

– Uitgieten van het water in de doopvont

– De doop wordt bediend

 

– Zegen

– De ouders gaan zitten

 

Muziek: Trinity: ‘Ik wens jou”

 

– Aanbieden van de doopkaars en aansteken van de kaars door de ouders

– Overhandigen van de Kinderbijbel

 

Zingen: Verbonden met vader en moeder

1       Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee,

maar ook met de andere mensen vier jij dit feest met ons mee.

Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

2       Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt.

 

Refrein

3       Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen noemen je naam; ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn we hier nu tezaam.

 

Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

4       Nu mag je gaan leven met mensen verbonden in liefde en trouw omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam legden naast die van jou.

 

Refrein

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

– Doopvragen:

Voorganger: de naam van Luuk is nu door de doop verbonden met de Naam van de drie-enige God.

 

Aan jullie, Arend -Jan en Leonie, stel ik de volgende vragen:

  • vertrouwen jullie Luuk toe aan God op lichte en op donkere wegen, in voorspoed en in tegenspoed?
  • geloven jullie dat hij in de doop het teken en zegel

heeft ontvangen van de liefde van God?

 

–  beloven jullie hem trouw te zijn, wat de toekomst ook

brengen zal, in gedachten houdend dat hij gedoopt is?

Wat is hierop jullie antwoord?

 

Vraag aan de gemeente om te gaan staan en te antwoorden op de volgende vraag:

Wilt u, gemeente, een kring van licht om deze ouders en hun kind heen zijn en hen dragen in uw gebeden?

Wat is hierop uw antwoord?

 

Iedereen gaat zitten

 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jozua 1: 1 – 9

 

Zingen: Lied 655: 1, 2 en 3

 

1       Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft U heel uw leven lang

met water uit de harde steen.

Het is vol wond’ren om u heen.

 

2       Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zing dan de Heer een nieuw gezang!

 

3       Een lied van uw verwondering

dat nog uw naam niet onderging,

maar weer opnieuw geboren is

uit water en uit duisternis.

 

Korte overdenking

Orgelspel

 

Zingen: Lied 871

1       Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

2       Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

3       Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd,

wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

4       Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der engelen in.

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

(tijdens de collecte muziek: “Tienduizend redenen tot dankbaarheid”)

 

Slotlied: Lied 416

1       Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2       Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3       Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4       Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Zegen

Zingen: Amen (3x)

 

Na de dienst is er gelegenheid om de ouders te feliciteren.

(Liever geen handen schudden)

 

 

Neem maar de tijd

om te groeien

te stralen

om tijdens het ontdekken

soms te verdwalen

te beleven, verwonderen

met jouw blik en hart open

Weet dat Hij altijd met je mee zal lopen