Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Gea Wolters

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 716

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande):           Lied 283: 1, 4 en 5

 

Bemoediging en groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 364: 3, 4, 5 en 6

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 885

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing:                           Hebreeën 3: 1 – 6 en 4: 1 – 13

Zingen:                                    Lied 695

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 91a

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):                    Lied 747: 1, 2, 4 en 5

 

Zegen

Zingen:                                    Amen (3x)

Orgelspel