Voorganger: ds. Peter den Braanker

Met medewerking van:

het Christelijk Groot Gemengd Koor “Polyphonie”

uit Muntendam/Stadskanaal

onder leiding van dirigent Ronald IJmker

en organist Gerwin van der Plaats

Liturgie

Het koor zingt:

‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’

 Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend): Lied 543

1      Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.

Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.

Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,

Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

2      Uw marteling, uw lijden, in aller wereldnood,

uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood,

het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn,

aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onz’ glorie zijn.

3      Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.

Gij wilt uw kruis ons lenen, als licht van eeuwigheid.

Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld

en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt.

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande): Lied 919

1      Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen,

Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen!

Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte,

hoge rijk zich richten.

2      Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden,

glinst’rend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde,

al hun glans dooft nochtans, dan is heel ons leven

door de nacht omgeven.

3      God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen?

Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen?

Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren,

of wij zijn verloren.

4      Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten,

waarnaar wij van her en der onze schreden richten,

geef ons moed; ’t is ons goed, U te zien, getrouwe,

uw hoog rijk t’ aanschouwen.

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Het koor zingt:      – ‘Wanneer ‘k het wondere kruis aanschouw’

.                                     – ‘Zie de stroom van Jezus’ liefde’

 Kyrië-gebed

Zingen: Lied 1012

1      Geef aan de wereld vrede, Heer, in deze donk’re tijden;

de groten slaan de kleinen neer en honen en bestrijden

wie uw vrederijk belijden.

2      Zie, koning Jezus, hoe zij staan gewapend tot de tanden

en offeren de volken aan het vuur waarvan zij branden,

red uw wereld uit hun handen!

3      En doe ons voor een ander vuur in gloed staan hier op aarde,

gelouterd, dat wij in dit uur, de strijd voor ’t rijk aanvaarden,

dat niet rust op ’t scherp van zwaarden.

4      Geef ons vrede in het hart en liefde, Heer, voor allen

die door de groten zijn verward; laat waar hun leuzen schallen ons niet aan hun waan vervallen.

5      Uw rijk, Heer, komt en het is nu: in ’t onaantastbaar heden van uw genade zien wij U gegord met recht en rede

voor ons uit, een vorst van vrede.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 4: 1 – 26

Het koor zingt:      – ‘Ik bid voor jou’

.                                    – ‘Ik zal er zijn’

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 653: 1, 2, 3, 4 en 7

1    U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

2    Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de    eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

3    Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid

zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd.

O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en    drinkt.

4    Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar       stralen spreidt,

wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht     wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

7    O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,

Gij zijt de zin alle tijd. Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Het koor zingt:     – ‘Heel ons leven’

.                                    – ‘Op die dag’

Gebeden

Slotlied (staande): Lied 575: 1, 2, 3 en 4

1      Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

2      Gij die alles hebt gedragen, al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde.

Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

3      Die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn

U ten offer hebt geboden, hoe verlaten moest Gij zijn,

troosteloos aan ’t kruis gehangen opdat wij uw troost ontvangen.

Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

4      Alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld.

als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze      schuld,

opdat wij door U verheven als verlosten zouden leven.

Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

Zegen

Als amen zingen we: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!