Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Orgelspel

          Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):   Lied 543

Aansteken van de Paaskaars

 Aanvangslied (staande):         Lied 276: 1 en 2

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 574: 1 en 2

Kyrië-gebed

Zingen:                                    Lied 574: 3

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Johannes 7: 1 – 24

Zingen:                                    Lied 695: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:              Johannes 7: 25 – 44

Zingen:                                    Lied 695: 4 en 5

Uitleg Veertigdagenproject

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 870: 1, 3, 6, 7 en 8

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 538: 1, 3 en 4

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!