Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert van der Klis

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):   Lied 543

Aansteken van de Paaskaars

 Aanvangslied (staande):         Lied 288

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 275: 1, 2 en 3

Kyrië-gebed

Zingen:                                    Lied 275: 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Johannes 11: 1 – 16

Zingen:                                    Lied 326: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:              Johannes 11: 17 – 45

Zingen:                                    Lied 326: 4, 5 en 6

Uitleg Veertigdagenproject

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 641

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 753

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 415: 3

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!