Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend):    Lied 543

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):          Lied 213: 1, 2 en 5

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

 Gebed van toenadering

 (gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 547: 1, 2 en 3

Kyrië-gebed

Zingen:                                    Lied 547: 4, 5 en 6

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Exodus 24: 12 – 18

Zingen:                          Lied 825: 1 en 6

2e Schriftlezing:              Matteüs 16: 13 – 17: 8

Zingen:                          Lied 825: 8 en 9

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 545

Gebeden

Slotlied (staande):                   Lied 655

Zegen    als amen zingen we:    Lied 415: 3

Amen, amen, amen!  Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!