3e Advent

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1000

Welkom

     Aansteken van de Adventskaarsen

Aanvangslied (staande): Lied 466: 5, 6 en 7

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 462: 1, 2 en 3

Kyrië-gebed

Zingen:                   Lied 462: 4, 5 en 6

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Jesaja 65: 17 -25

Zingen:                   Lied 433: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:      Johannes 3: 22 – 36

Zingen:                   Lied 433: 4 en 5

Preek/ Orgelspel

Zingen:                   Lied 473

“Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien in ’t midden van de nacht.

 Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette in ’t midden van de tijd.

 Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen als allerdorste tak..
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken in ’t midden van de dood.”

In Memoriam / Stilte

Zingen:                   Lied 823: 1 en 5

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 419

Zegen

Zingen:                   3 x Amen.