Voorganger: Ds. H. Veltman uit Almelo,

Organist: Bert van der Klis

Liturgie

Zondag van de Voleinding

Wij herdenken hen

die ons zijn voorgegaan

Orgelspel

 Welkom en mededelingen

Zingen: (staande)  Lied 221: 1, 2 en 3

 1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

 1. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

 1. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Bemoediging en groet

 

V:        Onze hulp is in de naam van de Heer

G:        die Hemel en Aarde gemaakt heeft

V:        Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G:        en niet in de steek laat wat hij begon.

V:        Genade zij u en vrede van God, onze  Vader en van Jezus Christus, onze Heer.

G:        Amen.

Drempelgebed       

Zingen:  Psalm 98: 1 en 2

 1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den HEER, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

 1. Ja Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3

1          Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam!

Vier de vrede die Hij heden

uitroept over ons bestaan

Aangezicht vol van licht,

zie ons vol ontferming aan!

 1. Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!

Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.

Licht uit licht, vergezicht,

steek ons met uw stralen aan

 1. Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt

vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

Lezing uit het Oude Testament   Daniël 12: 1 – 4

Zingen: Lied 753: 1 – 6

 1. Er is een land van louter licht

waar heilgen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht

in duisternis of pijn.

 1. Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt

ons van dat zalig land.

 1. Men ziet het veld aan de overkant

in groene luister staan,

als Israël ’t beloofde land

zag over de Jordaan.

4          Maar ach de stervelingen staan

hier huiverend terzij

en durven niet op weg te gaan,

het duister niet voorbij.

 1. Hing niet het wolkendek zo zwart

van twijfel om ons heen,

wij zouden ’t land zien van ons hart,

dat ’t hemels licht bescheen.

 1. God, laat ons staan als Mozes hier

hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier

zal scheiding voor ons zijn.

Lezing Evangelie   Matteüs 24: 14 – 35

Zingen: Lied 339A

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader,

o Zoon, o Heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 451: 1, 2, 3 en 4

 1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen

en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,

wil voor uw aangezicht uw volk bewaren

opdat de nacht zal wijken uit het land.

 1. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,

zend uw gerechtigheid als morgendauw,

dan zal het land de rijkste vruchten geven:

de vijgeboom en wijnstok van de trouw.

 1. Richt op uw woning en roep ons tezamen,

omring ons met uw alvermogend woord,

wees ons een tempel en roep onze namen,

zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4          Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,

reik ons de beker van uw trouwverbond,

wij zullen altoos van uw heil gewagen

in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

 

              Gedachtenis der namen

Zingen: Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf

Wij leven en sterven voor God onze Heer

aan hem behoren wij toe.

Het noemen van de namen

Wij noemen ze hier samen.

Wij noemen ze bij name

-Met liefde en eerbied noemen wij de naam van

Johanna Huizing-Kruise

overleden op 2 december 2022 in de leeftijd van 93 jaar

Aaltje Duiker-Dolfing

overleden op 16 december 2022 on de leeftijd van 91 jaar

Aleida Wiebing-Hidding

overleden op 22 december 2022 in de leeftijd van 94 jaar

Gerritdina Hoving-Nijhoving

overleden op 28 december 2022 in de leeftijd van 91 jaar

Johannes Boesjes

overleden op 7 januari 2023 in de leeftijd van 89 jaar

Antje Kamps-van der Kaap

overleden op 11 januari 2023 in de leeftijd van 69 jaar

Wicher Jansen

overleden op 21 januari 2023 in de leeftijd van 68 jaar

Albert Zwiers

overleden op 29 januari 2023 in de leeftijd van 75 jaar

Gerrit Oost

overleden op 22 maart 2023 in de leeftijd van 78 jaar

Jantje Meppelink-Eising

overleden op 28 april 2023 in de leeftijd van 67 jaar

Hendrikje Waninge-Mepschen

overleden op 3 mei 2023 in de leeftijd van 87 jaar

Gerda Benting-Weiden

overleden op 9 juni 2023 in de leeftijd van 90 jaar

Jantje Dekker-Copinga

overleden op 10 juni 2023 in de leeftijd van 82 jaar

Nanno Jacob Boneschansker

overleden op 16 juni 2023 in de leeftijd van 86 jaar

Margje Epping-Boesjes

overleden op 9 juli 2023 in de leeftijd van 93 jaar

 Geessie Wiers-Klazen

overleden op 27 juli 2023 in de leeftijd van 90 jaar

Aaltje Albertha de Boer-Kroezen

overleden op 6 september 2023 in de leeftijd van 75 jaar

Geessien Assen-Engels

overleden op 15 september 2023 in de leeftijd van 86 jaar

Jan Hendrik Hazelaar

overleden op 3 november 2023 in de leeftijd van 77 jaar

 

Wij denken aan hen

van wie de namen niet zijn genoemd,

maar die wij ons nog steeds

in liefde herinneren.

Wij denken aan hen

van wie de namen

niet meer worden genoemd,

omdat ze in eenzaamheid zijn gestorven.

Voor hen wordt de laatste kaars aangestoken.

Zingen:  Lied 727: 1, 2, 3, 4 en 10

1          Voor alle heilgen in de heerlijkheid

die U beleden in hun aardse strijd,

zij uw naam lof, o Jezus, te_allen tijd!

Halleluja, halleluja!

2          Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;

Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.

Halleluja, halleluja!

3          Maak al uw strijders in dit aards gevecht

moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht

tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.

Halleluja, halleluja!

4          Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon;

toch zijn wij één: zij zingend voor de troon,

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.

Halleluja, halleluja!

10       Van alle einders, van de verste kust

zullen zij vinden vrede, feest en rust,

U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!

Halleluja, halleluja!

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: (staande) Lied 754: 1, 2 en 3

1          Liefde Gods, die elk beminnen

hemelhoog te boven gaat,

kom in onze harten binnen

met uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming,

daal vanuit den hoge neer

met uw heerlijke bescherming

in ons bevend hart, o Heer.

2          God almachtig boven mate,

die zo nederig verscheen,

keer opeens terug en laat ons

nooit meer, nooit meer hier alleen.

Laat ons in de kerk U prijzen

met uw heiligen omhoog

tot in ’s hemels paradijzen

wij U zien van oog tot oog.

3          Wat Gij eenmaal zijt begonnen

o voltooi het: maak ons rein,

tot de wereld is gewonnen

en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen,

schrijdende van licht tot licht,

leggend onze gouden kronen

zingend voor uw aangezicht.

Zending en zegen

Orgelspel