Voorganger: Ds. L van der Veer uit Oosterhesselen,

Organist: Geert Meendering

Liturgie:

                   Orgelspel

Afkondigingen en welkom, door ouderling-van-dienst

lied van de maand: Lied 880  (zittend)

                   Inleiding tot de dienst door predikant

VOORBEREIDING

Zingen eerste psalm:  psalm 84: 1 en 6  (staande)

Aanvangswoord en groet

 

Gebed om ontferming  (zittend)

Glorie-samenzang: gezang 103 C: 1

DIENST VAN HET WOORD

Zondagsgebed

lezing uit de Profeten: Jesaja 51: 1 – 8  (Nieuwe Bijbelvertaling)

Samenzang: psalm 138: 4

Evangelielezing: Mattheüs 16: 21 – 27  (Nieuwe Bijbelvertaling)

Samenzang: gezang 339a

           Verkondiging    

Jezus zei: “wie achter mij aan wil komen,

            moet  zichzelf verloochenen,

            zijn kruis op zich nemen en mij volgen.”

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Samenzang: gezang:459: 1, 6 en 7

Gebeden:     dankzegging – voorbeden – stil gebed –

gezamenlijk “Onze Vader”

(inzameling van gaven: schaalcollecte bij de uitgang)

Slotlied:       gezang 835 geheel  (staande)

UITZENDING EN ZEGEN

beantwoord met gezongen “amen, amen, amen”