Voorganger: Ds. F de Boer-Knegt

Organist: Gea Wolters

Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand te zingen voor de dienst. Voor september is dit lied 715

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Openingslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601: 1 en 2)

Stil gebed
Bemoediging en groet

Gezegend is dit huis en gezegend de mens
die hier heil zoekt bij woord en gebed, want…

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Hij is onze gastheer en heet u welkom:
Genade en vrede zij u…

AMEN

Vervolg openingslied: Licht, van mijn stad de stedehouder (Lied 601: 3)

Inleidende woorden

Kyriëgebed

Zingen: Tijd van vloek en tijd van zegen (Lied 845: 1 voorzang, 2 en 3)

Leefregel: Efeziërs 4,25-32
DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Rechters 15,1-8

Zingen: Een mens te zijn op aarde (Lied 538, helemaal)

Lezing: Rechters 15,9-20

Overdenking

Orgelspel

Zingen: De wijze woorden en het groot vertoon (Lied 1001, helemaal)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden

Slotlied: Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede (T 216; mel. Gz 434 LvdK’73)

1 Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

2 Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken
Maar niemand vlucht
nergens alarm in de lucht
overal vrede geschapen.

3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? lk zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.

Uitzending en zegen